maandag 26 juni 2017

Gebruik DKV in het buitenland.

Wat te doen bij schade in het buitenland?

 Bijstandscentrale DKV contacteren + 32(0)2/230.31.32

 Bereikbaar 24 uur op 24 / 7 dagen op 7

 Indien u binnen 24 uur na hospitalisatie contact opneemt met DKV:

– Rechtstreekse afhandeling tussen DKV en het ziekenhuis
– Achteraf ontvangt u de afrekening van de DKV tussenkomst en het saldo dat niet ten laste wordt genomen door DKV (bv. franchise, dranken, telefoonkosten, ...)

 Indien u na 24 uur na hospitalisatie contact opneemt met DKV:

– Aangifteformulier versturen naar DKV
– Originele facturen, kostennota’s en bewijs terugbetaling ziekenfonds... versturen naar DKV
– Factuur wordt terugbetaald op uw rekening

Vakbondsactie tegen verhoging pensioenleeftijd.

Op 21 juni, hebben de drie vakbonden hun pleidooien gehouden in het Grondwettelijk Hof tegen de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd, de verstrenging van het vervroegd pensioen en het optrekken van de leeftijd voor het overlevingspensioen. Deze pleidooien kaderen in het verzoekschrift ingediend door het gemeenschappelijk vakbondsfront in 2016 en gelden zowel voor de werknemerspensioenen als voor het stelsel van de overheidspensioenen voor ambtenaren en onderwijzend personeel.

Om de pleidooien kracht bij te zetten, verzamelden militanten van de vakbonden voor het Grondwettelijk Hof.

ABVV, ACV en ACLVB achten de wettelijke ingrepen van de regering strijdig met diverse grondwettelijke rechten. Met name door een achteruitgang van het recht op sociale zekerheid (artikel 23). En ook strijdig met het verbod op discriminatie (artikel 10 en 11). Vrouwen worden immers in veel zwaardere mate getroffen.

De optrekking van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar is een substantiële achteruitgang van het recht op sociale zekerheid zoals gegarandeerd in de Grondwet. Men trekt de pensioenleeftijd op onder het mom van de betaalbaarheid van de pensioenen. Puur ideologisch werd deze maatregel doorgedrukt zonder enige impactanalyse noch op de sociale zekerheid noch op de mensen. Alternatieven, zoals bijkomende financiering, nochtans voorgesteld door de expertencommissie, werden niet in overweging genomen.

Vrouwen worden bovendien nog harder getroffen. Door hun kortere loopbanen wordt de toegang tot het vervroegd pensioen voor velen onmogelijk gemaakt. Het gelijk behandelen van ongelijke situaties is een discriminatie, volgens het Grondwettelijk Hof. De toegangsvoorwaarde voor het vervroegd pensioen wordt op 42 jaar gebracht. De gemiddelde loopbaan van een vrouw is 36,6 jaar, terwijl deze van een man 42,2 jaar bedraagt. Dit betekent dus dat voor een groot pak vrouwen het vervroegd pensioen niet langer toegankelijk is. Vrouwen worden zo gestraft voor situaties uit het verleden. Discriminaties op de arbeidsmarkt, worden herbevestigd in de pensioenreglementering. Vrouwen betalen dus twee keer de prijs.

Terwijl de ministers en de parlementsleden voor zichzelf nog een pensioen mogelijk laten op 55 jaar, leggen ze de werknemers 67 op. Dat is onaanvaardbaar.

De vakbonden eisen een serieuze en integrale aanpak van de pensioendiscussie, waarbij rekening gehouden wordt met de realiteit en met een goede sociale bescherming als uitgangspunt. ABVV, ACV en ACLVB willen een pensioenleeftijd die haalbaar is, een aangepast stelsel voor mensen met zwaar werk, waardige pensioenen voor iedereen en een bijkomende financiering van de sociale zekerheid.

woensdag 21 juni 2017

Kort verslag van de OR van 21 juni 2017.

Het kort verslag van de ondernemingsraad van vandaag is te lezen in volgende nota.
Klik HIER.

Paswoord vereist.

maandag 19 juni 2017

Kort syndicaal verslag van 19 juni 2017.

Het kort verslag van de syndicale vergadering van 19 juni 2017 is te lezen in volgende nota.

Klik HIER, of raadpleeg het in de rechter kolom - rubriek: syndicaal

Paswoord vereist.

Aanvullingen syllabus 2014-2017.

De nieuwe versie van de syllabus is deze morgen door de syndicale afvaardiging goedgekeurd.
De aanvullingen van de laatste 2 jaar hebben we speciaal voor jullie gebundeld.
Goed voor 9 bladzijden leesplezier!

Klik HIER.

Groet,
De ABVV-militanten

Afkappen overuren eind juni.

Eind deze maand worden overuren >72u afgekapt & uitbetaald.
Wie meer dan 72 overuren heeft, maar ze deze maand niet meer kan inplannnen en deze toch wenst te recupereren, kan dit doorgeven aan de loonadministratie voor het eind van de maand.

Let op: Ook al zijn de overuren al ingepland (en van de teller), toch tellen ze nog mee voor het afkappen op het eind van elk kwartaal.

Houdt hier dus rekening mee!

vrijdag 16 juni 2017

Sectorale onderhandelingen - Akkoord voor de Papierproductie.

Er is een akkoord bereikt voor de papierproductie. Hier vind je een overzicht van de belangrijkste elementen.

Koopkracht
Ruimte voor vrije onderhandelingen in de bedrijven waarbij verhoging 1.1% op de reële lonen vanaf 1.1.2018 gegarandeerd is.

Syndicale premie en bestaanszekerheid
Verhoging van syndicale premie tot 145 € en bestaanszekerheid bij tijdelijke werkloosheid van 6 naar 6,5 euro per dag.

Geen uitbreiding flexibiliteit
Geen bijkomende uitbreiding van de flexibiliteit. Anciënniteit als interim (max 1 jaar) telt voortaan mee bij toekenning van bedrijfs- of sectorvoordelen.

dinsdag 6 juni 2017

Opslag?

Ondernemingsonderhandelingen Stora Enso CAO 2017-2018.

Ondernemingsonderhandelingen Stora Enso cao 2017-2018 (arbeiders + bedienden):

1. Werkbaar werk
Er moet dringend stevig nagedacht worden en een concreet plan uitgewerkt worden om de steeds stijgende werkdruk te verminderen.
Wij willen dat de werkgever concrete voorstellen doet tegen begin september.
Enkele voorstellen van de werknemerszijde die hierin kunnen meegenomen worden:
- vervangen van werknemers met tijdkrediet,
- functies terug herleiden tot het essentiële en “bijkomende” taken beperken;
- zorgen voor voldoende opgeleide mensen (opgeleid door “opleidingsteams”)

2. verhoging brutolonen vanaf 1/1/2017 - arbeiders: + 0,34€/uur - bedienden: + 54,5€/maand

3. verhoging maaltijdcheques: + 2€/dag vanaf 1/1/2017

4. verhoging ploegenpremie zaterdagochtend: van 110% naar 130% (cfr. zaterdagmiddag)

5. 1 extra verlofdag vanaf de leeftijd van 50 jaar

6. Meestergasten: afkopen AD-dagen mogelijk maken (cfr arbeiders), met een maximum van 5

7. SWT: verlenging bestaande cao. Gezien wij pas in september de onderhandelingen opstarten, vragen wij nu reeds verlenging van de bestaande cao.

De gesprekken worden op 30/08/2017 verder gezet.

Eisenbundel gemeenschappelijk vakbondsfront: Klik HIER.

woensdag 24 mei 2017

Resultaat jaarrekening 2016.

De economische & financiële informatie voor het jaar 2016 werd vandaag met de OR besproken.

Klik HIER: Jaarrekening 2016.

Paswoord vereist.

Deze informatie wordt bekendgemaakt op de algemene vergadering van aandeelhouders op 7 juni 2017.

maandag 22 mei 2017

Het groot rapport van Michel.

Waar moet de regering Michel in de 2de helft van haar ambtstermijn voor zorgen?
Onderteken mee dit groot rapport en we bezorgen Michel het eindrapport.

Klik HIER.

Zeker doen!

vrijdag 19 mei 2017

Loser!

ABVV-militanten verzamelen op 19 mei om van de regering een koerswijziging te eisen.

We kunnen het niet genoeg herhalen...

Loonmatiging, flexibiliteit, besparingen in de uitkeringen, de Social Profit en openbare diensten… ziehier het dagdagelijkse recept van de regering-Michel. Het grote geld blijft buiten schot terwijl werknemers, gepensioneerden en mensen die van een uitkering moeten leven, letterlijk de prijs van deze besparingspolitiek betalen. Het is hoog tijd voor een koerswijziging. Het is hoog tijd voor meer sociale en fiscale rechtvaardigheid. Precies daarom verzamelen de ABVV-militanten op 19 mei om 11 uur op het Muntplein te Brussel.

Het ABVV heeft alternatieven voor de afbraakpolitiek van de regering-Michel. Alternatieven die meer koopkracht, meer jobs en een rechtvaardige fiscaliteit met zich mee zullen brengen. Het ABVV dringt er bij de regering op aan om een koerswending in te zetten richting een meer sociale en solidaire samenleving.

De burgers van ons land hebben nood:

 aan koopkrachtverhoging onder meer door vrije loononderhandelingen;
 aan een waardig pensioen op een waardige leeftijd, niet aan harder en langer werken;
 aan billijk verdeelde belastingen, dus een grotere bijdrage van inkomsten uit vermogen en kapitaal. Alle inkomsten moeten gekend zijn en iedere euro moet, naar draagkracht, hetzelfde belast worden. Fiscale fairplay. De achterpoortjes moeten dicht;
 aan werkbare en leefbare jobs. Veel beter dan cadeaus aan werkgevers;
 aan arbeidsduurvermindering, richting 32 urenweek om de scheve arbeidsverdeling recht te trekken;
 aan een stabiele financiering van de sociale zekerheid, aan een sterkere sociale zekerheid voor meer levenskwaliteit;
 aan investeren in duurzame jobs, openbare infrastructuur, Social Profit en in kwaliteitsvolle en betaalbare openbare diensten. Daar wordt iedereen beter van.

Niet alleen gaat het welzijn en de levenskwaliteit er zwaar op achteruit, alle andere indicatoren staan ook in het rood. Voor werkgelegenheidsgroei en loonontwikkeling hinken we achterop in het Europese peloton. De overheidsschuld is zelfs hoger dan bij het begin van de legislatuur. De begrotingscontrole 2017 was een uitstel van controle.

En alsof dit nog niet volstond, willen de rechtse partijen en de werkgevers nu de vennootschapsbelasting drastisch hervormen. Voor onze samenleving zal dit nefaste gevolgen hebben. Zo wordt na de taxshift een nieuw groot gat in de begroting geslagen. Alweer dezelfde mensen draaien dan voor de gevolgen op: de werknemers en mensen aangewezen op een uitkering.

Het ABVV eist een koerswending van de regering-Michel nu die halfweg haar legislatuur is. Een koerswending die inzet op kwaliteitsvolle banen, op sociale en fiscale rechtvaardigheid. De regering moet naar deze boodschap luisteren.

woensdag 17 mei 2017

Kort verslag van ondernemingsraad van 17 mei 2017.

Het kort verslag van de ondernemingsraad van vandaag is te lezen in volgende nota.
Klik HIER.

Paswoord vereist.

Kort verslag syndicale vergadering van 15 mei 2017.

Het kort verslag van de syndicale vergadering van 15 mei 2017 is te lezen in volgende nota.

Klik HIER, of raadpleeg het in de rechter kolom - rubriek: syndicaal

Paswoord vereist.

maandag 15 mei 2017

Ontwerp sectoraal protocolakkoord PC129.

Na 3 onderhandelingsbijeenkomsten op 18, 27 april en 9 mei – zijn we finaal tot een sectoraal ontwerp protocolakkoord gekomen.
We hebben voor alle werknemers de garantie bekomen, dat zij de mogelijkheid hebben om de maximale loonnorm van 1,1% te gebruiken en bovendien werd geen bijkomende flexibiliteit bediscussieerd.

In bijlage het ontwerp protocolakkoord dat tijdens een volgende syndicale raad voor de papierproductie zal worden voorgesteld en ter stemming worden voorgelegd.

Ontwerp sectoraal protocolakkoord - Klik HIER

zondag 7 mei 2017

Belastingservice 2017

Enkel voor onze leden:

We helpen mensen hun belastingsbrief invullen. Hier vind je de invulmomenten waarop er wordt ingevuld in onze kantoren. We werken enkel op afspraak. Klik op jouw gewenste moment en vul het formulier in.

Opgelet

Wij vullen enkel in via Tax On Web. Hiervoor heb je een elektronische identiteitskaart nodig en de bijhorende pincode.

Gelieve deze voor elke belastingsplichtige waarvoor een aangifte wordt ingevuld mee te brengen.

Als je de code vergeten of verloren bent dan kan je deze terug opvragen bij de dienst bevolking in jouw gemeente.

We vullen ook enkel in op afspraak.

Hieronder kan je een afspraak maken door jouw gewenste kantoor te kiezen. Er kan tot maximum een week op voorhand een afspraak worden geboekt.

Breng mee:

Identiteitskaarten en pincodes van alle belastingsplichtigen
Aanslagbiljet 2016
Fiscale attesten (indien mogelijk)

Afspraak boeken kan via volgende link

Klik HIER

Een afspraak duurt gemiddeld 20 minuten.

Hoofdkantoor Aalst, Houtmarkt 1
Kantoor Ninove, Onderwijslaan 33a
Kantoor Denderleeuw, Sportstraat 1
Hoofdkantoor Dendermonde, Dijkstraat 59
Kantoor Lebbeke, Dendermondsesteenweg 9
Kantoor Wetteren, Felix Beernaertsplein 65
Kantoor Zele, Markt 6A
Kantoor Hamme, Achterhof 90
Hoofdkantoor Gent, Vrijdagmarkt 9
Kantoor Eeklo, Kerkstraat 45
Kantoor Zelzate, Marktstraat 2
Kantoor Deinze, Stationsstraat 4
Hoofdkantoor Ronse, Stationsstraat 21
Kantoor Oudenaarde, Baarstraat 67/3
Hoofdkantoor Sint-Niklaas, Vermorgenstraat 9
Kantoor Stekene, Dorpstraat 71

Telefonisch kan je boeken via dit nummer: 09 265 52 37

donderdag 27 april 2017

Kort verslag syndicale vergadering van 24 april 2017.

Het kort verslag van de syndicale vergadering van 24 april 2017 is te lezen in volgende nota.

Klik HIER, of raadpleeg het in de rechter kolom - rubriek: syndicaal

Paswoord vereist.

woensdag 26 april 2017

1 mei 2017: FEEST MEE!

Op 1 mei viert het ABVV de Dag van de Arbeid!

Deze dag staat traditioneel in het teken van internationale verbondenheid en grensoverschrijdende solidariteit. Maar vandaag meer dan ooit in het teken van rechtvaardigheid.

Het afgelopen jaar hebben wij opnieuw moeten vaststellen waar een asociaal, onrechtvaardig en oneerlijk beleid toe leidt. Het huidige politieke klimaat vraagt sterke vakbonden.

1 mei 2017 is meer dan ooit een actiedag, maar evengoed een feestdag en vriendenfeest.

Ook dit jaar is er in het hele land weer veel te beleven.

Elk jaar vieren we deze dag uitbundig op activiteiten en feesten doorheen Oost-Vlaanderen.

Feestprogramma Gent:
Stukje geschiedenis Wereldoorlog I:
De socialistische 'Internationale' wil de arbeiders aller landen verenigen. Door een internationale staking hoopt men de 1ste wereldoorlog te dwarsbomen: wanneer de industrie niet draait, kan de oorlogsmachine zich immers niet in gang zetten.
Net voor de oorlog wordt Jean Jaurès, de leider van de Franse socialisten doodgeschoten. Deze charismatische socialist wordt het symbool van een socialistische gemeenschap die de grenzen van de Europese naties overstijgt. Maar de moord op Jaurès betekent het einde van het socialistisch verzet tegen de oorlog.

woensdag 19 april 2017

CAO PC129-221: Gemeenschappelijk eisenbundel 2017 – 2018.

De gemeenschappelijke eisenbundel van de vakbonden (zowel arbeiders én bedienden) is gekend :

CAO eisenbundel 2017-2018 papierproductie - Klik HIER.

Kort verslag OR van 19 april 2017.

Het kort verslag van de ondernemingsraad van vandaag is te lezen in volgende nota.
Klik HIER.

Paswoord vereist.

zaterdag 15 april 2017

Lagere uitkering voor tijdskrediet met motief en thematisch verlof.

De regering snijdt opnieuw in het tijdskrediet. De uitkeringen voor tijdskrediet met motief en thematisch verlof (bijvoorbeeld zorg voor een zieke naaste) gaan omlaag. De regering gaat gewoon verder op de weg van sociale afbraak. Keer op keer zijn het de werknemers die de factuur betalen.

Op een uitzonderlijk beheerscomité van de RVA op 6 april moesten de sociale gesprekspartners zich bij hoogdringendheid uitspreken over een bijkomende besparing van 20 miljoen euro. Het ABVV sprak zich negatief uit over de bijkomende besparing maar deed ook concrete voorstellen om de juridische leemte die sinds 1 april bestaat, op te vullen.

De ministerraad besliste op 31 maart om opnieuw te snijden in het tijdskrediet: deze keer niet in de mogelijkheden maar wel in de uitkeringen.

Oudere werknemers die voor iemand zorgen én alle andere werknemers met meer dan vijf jaar dienst in tijdskrediet met motief zien hun uitkering drastisch verlaagd.

Het gaat om deze twee besparingsmaatregelen:
1. De uitkering van het tijdskrediet met motief voor werknemers die langer dan vijf jaar bij hun werkgever werken, gaan omlaag met meer dan 80 euro per maand bij voltijdse onderbreking en 40 euro per maand bij halftijdse onderbreking. Door die verlaging betaalt de werknemer volledig zelf de uitbreiding van het tijdskrediet met motief van 48 tot 51 maanden die de regering opnam in de wet ‘werkbaar werk’. Meer nog, de regering maakt winst op de uitbreiding.

2. De verhoogde uitkering voor 50-plussers in thematisch verlof (zorg voor een zieke naaste) vermindert drastisch. Min 140 euro voor halftijds zorgverlof en een kleine 70 euro minder voor de 1/5de onderbreking, terwijl de landingsbanen tussen de 50 en de 60 jaar bij het aantreden van deze antisociale regering zo goed als volledig werden opgedoekt.

Er wordt minder geïnvesteerd in collectieve diensten, opvangvoorzieningen worden onbetaalbaar, mensen moeten langer werken. Net nu wordt de uitkering voor zorgverloven verlaagd.

De positieve beslissingen uit de sociale akkoorden (cao 103ter en het luik welvaartsaanpassingen uit het interprofessioneel akkoord), die moesten ingaan op 1 april, worden uitgesteld tot 1 juni. Het ABVV is gekant tegen deze besparingen en vraagt dat de maatregel van de inkorting van de uitkeringen pas op 1 augustus zou ingaan om te vermijden dat werknemers die de uitbreiding van hun tijdskrediet van 48 maanden naar 51 maanden wensen, plots geconfronteerd worden met een fors verlaagde uitkering. De verlenging van 48 naar 51 maanden gaat immers pas in vanaf 1 juni 2017 zodat voor deze aanvragen de lagere uitkeringen zullen betaald worden.

Deze neoliberale regering staat voor sociale afbraak en negeert de maatschappelijke realiteit. Elke keer krijgen werknemers de factuur voorgeschoteld en de positieve zaken uit het sociaal overleg worden aan bijkomende besparingen gekoppeld.

Dit leidt tot juridische en financiële onzekerheid, en tot minder of slechtere zorg voor wie het nodig heeft.

zaterdag 1 april 2017

Brochure ABVV: Tijdskrediet en thematische verloven.

Raadpleeg de brochure. Klik HIER, of raadpleeg het in de rechter kolom - rubriek: Brochures ABVV

Gelijkstelling tijdskrediet eindeloopbaan: vakbonden naar Raad van State.

Zoals was aangekondigd, hebben ACV, ABVV en ACLVB bij de Raad van State een beroep tot nietigverklaring neergelegd tegen het koninklijk besluit van 17 januari 2017. Dit koninklijk besluit bepaalt dat de gelijkstelling van periodes tijdkrediet eindeloopbaan voor 55-plussers met een loopbaan van 35 jaar ingediend vanaf 1 januari 2015 zullen worden berekend tegen het beperkt fictief loon (1947,87 euro). Hiermee schrapt deze tekst de mogelijkheid voor de betrokkenen om deze periodes gelijk te stellen tegen het normaal loon voor 312 dagen van 55 tot 60 jaar.

Zo kon iemand die 1/5de tijdkrediet eindeloopbaan nam, zijn tijdkrediet volledig gelijkstellen met zijn normaal loon. Dat zal nu niet meer het geval zijn. Gelijkstelling tegen het beperkt fictief loon resulteert dus in een lager pensioen.

ACV, ABVV en ACLVB hekelen het feit dat deze tekst een verworven recht voor betrokkenen schrapt. Ze maken immers voortaan geen aanspraak meer op de pot van 312 dagen. Bovendien is het onaanvaardbaar dat de nieuwe regels inzake gelijkstelling retroactief van toepassing zijn. Dit is contractbreuk. De nieuwe regels treffen personen die vanaf 1 januari 2015 instapten in het stelsel van tijdkrediet eindeloopbaan, terwijl velen toen hun keuze hebben gemaakt op basis van de regels die golden op het ogenblik van hun aanvraag.

dinsdag 21 maart 2017

Doorwerken feestdag Paaszondag en Pinksteren 2017.

Onderstaand forfaitair bedrag wordt betaald aan degenen met een aanduiding of prestatie op:

Paaszondag 16 april & Pinksteren 4 juni 2017

De premie kan je ook raadplegen in de rechter kolom - rubriek: loon/premie.