woensdag 19 april 2017

CAO PC129-221: Gemeenschappelijk eisenbundel 2017 – 2018.

De gemeenschappelijke eisenbundel van de vakbonden (zowel arbeiders én bedienden) is gekend :

CAO eisenbundel 2017-2018 papierproductie - Klik HIER.

Kort verslag OR van 19 april 2017.

Het kort verslag van de ondernemingsraad van vandaag is te lezen in volgende nota.
Klik HIER.

Paswoord vereist.

zaterdag 15 april 2017

Lagere uitkering voor tijdskrediet met motief en thematisch verlof.

De regering snijdt opnieuw in het tijdskrediet. De uitkeringen voor tijdskrediet met motief en thematisch verlof (bijvoorbeeld zorg voor een zieke naaste) gaan omlaag. De regering gaat gewoon verder op de weg van sociale afbraak. Keer op keer zijn het de werknemers die de factuur betalen.

Op een uitzonderlijk beheerscomité van de RVA op 6 april moesten de sociale gesprekspartners zich bij hoogdringendheid uitspreken over een bijkomende besparing van 20 miljoen euro. Het ABVV sprak zich negatief uit over de bijkomende besparing maar deed ook concrete voorstellen om de juridische leemte die sinds 1 april bestaat, op te vullen.

De ministerraad besliste op 31 maart om opnieuw te snijden in het tijdskrediet: deze keer niet in de mogelijkheden maar wel in de uitkeringen.

Oudere werknemers die voor iemand zorgen én alle andere werknemers met meer dan vijf jaar dienst in tijdskrediet met motief zien hun uitkering drastisch verlaagd.

Het gaat om deze twee besparingsmaatregelen:
1. De uitkering van het tijdskrediet met motief voor werknemers die langer dan vijf jaar bij hun werkgever werken, gaan omlaag met meer dan 80 euro per maand bij voltijdse onderbreking en 40 euro per maand bij halftijdse onderbreking. Door die verlaging betaalt de werknemer volledig zelf de uitbreiding van het tijdskrediet met motief van 48 tot 51 maanden die de regering opnam in de wet ‘werkbaar werk’. Meer nog, de regering maakt winst op de uitbreiding.

2. De verhoogde uitkering voor 50-plussers in thematisch verlof (zorg voor een zieke naaste) vermindert drastisch. Min 140 euro voor halftijds zorgverlof en een kleine 70 euro minder voor de 1/5de onderbreking, terwijl de landingsbanen tussen de 50 en de 60 jaar bij het aantreden van deze antisociale regering zo goed als volledig werden opgedoekt.

Er wordt minder geïnvesteerd in collectieve diensten, opvangvoorzieningen worden onbetaalbaar, mensen moeten langer werken. Net nu wordt de uitkering voor zorgverloven verlaagd.

De positieve beslissingen uit de sociale akkoorden (cao 103ter en het luik welvaartsaanpassingen uit het interprofessioneel akkoord), die moesten ingaan op 1 april, worden uitgesteld tot 1 juni. Het ABVV is gekant tegen deze besparingen en vraagt dat de maatregel van de inkorting van de uitkeringen pas op 1 augustus zou ingaan om te vermijden dat werknemers die de uitbreiding van hun tijdskrediet van 48 maanden naar 51 maanden wensen, plots geconfronteerd worden met een fors verlaagde uitkering. De verlenging van 48 naar 51 maanden gaat immers pas in vanaf 1 juni 2017 zodat voor deze aanvragen de lagere uitkeringen zullen betaald worden.

Deze neoliberale regering staat voor sociale afbraak en negeert de maatschappelijke realiteit. Elke keer krijgen werknemers de factuur voorgeschoteld en de positieve zaken uit het sociaal overleg worden aan bijkomende besparingen gekoppeld.

Dit leidt tot juridische en financiële onzekerheid, en tot minder of slechtere zorg voor wie het nodig heeft.

zaterdag 1 april 2017

Brochure ABVV: Tijdskrediet en thematische verloven.

Raadpleeg de brochure. Klik HIER, of raadpleeg het in de rechter kolom - rubriek: Brochures ABVV

Gelijkstelling tijdskrediet eindeloopbaan: vakbonden naar Raad van State.

Zoals was aangekondigd, hebben ACV, ABVV en ACLVB bij de Raad van State een beroep tot nietigverklaring neergelegd tegen het koninklijk besluit van 17 januari 2017. Dit koninklijk besluit bepaalt dat de gelijkstelling van periodes tijdkrediet eindeloopbaan voor 55-plussers met een loopbaan van 35 jaar ingediend vanaf 1 januari 2015 zullen worden berekend tegen het beperkt fictief loon (1947,87 euro). Hiermee schrapt deze tekst de mogelijkheid voor de betrokkenen om deze periodes gelijk te stellen tegen het normaal loon voor 312 dagen van 55 tot 60 jaar.

Zo kon iemand die 1/5de tijdkrediet eindeloopbaan nam, zijn tijdkrediet volledig gelijkstellen met zijn normaal loon. Dat zal nu niet meer het geval zijn. Gelijkstelling tegen het beperkt fictief loon resulteert dus in een lager pensioen.

ACV, ABVV en ACLVB hekelen het feit dat deze tekst een verworven recht voor betrokkenen schrapt. Ze maken immers voortaan geen aanspraak meer op de pot van 312 dagen. Bovendien is het onaanvaardbaar dat de nieuwe regels inzake gelijkstelling retroactief van toepassing zijn. Dit is contractbreuk. De nieuwe regels treffen personen die vanaf 1 januari 2015 instapten in het stelsel van tijdkrediet eindeloopbaan, terwijl velen toen hun keuze hebben gemaakt op basis van de regels die golden op het ogenblik van hun aanvraag.

dinsdag 21 maart 2017

Doorwerken feestdag Paaszondag en Pinksteren 2017.

Onderstaand forfaitair bedrag wordt betaald aan degenen met een aanduiding of prestatie op:

Paaszondag 16 april & Pinksteren 4 juni 2017

De premie kan je ook raadplegen in de rechter kolom - rubriek: loon/premie.

Kort verslag syndicale vergadering van 20 maart 2017.

Het kort verslag van de syndicale vergadering van 20 maart 2017 is te lezen in volgende nota.

Klik HIER, of raadpleeg het in de rechter kolom - rubriek: syndicaal

Paswoord vereist.

maandag 20 maart 2017

Zomeruur.

In de nacht van zaterdag 25 maart op zondag 26 maart wordt de zomertijd ingesteld. De klok wordt dan één uur vooruit gezet (02u00 wordt 03u00).

Dit houdt in dat de nachtploeg die werkt in de nacht van zaterdag 26 maart op zondag 27 maart, één uur minder zal presteren. Deze medewerkers zullen hiervoor het loon ontvangen dat overeenstemt met een volledige nachtshift tegen het tarief van de zaterdagnachtploeg.

woensdag 15 maart 2017

Kort verslag van OR van vandaag 15/03/2017.

Het kort verslag van de ondernemingsraad van vandaag is te lezen in volgende nota.
Klik HIER.

Paswoord vereist.

PBRS (bonus) 2016.

Op de OR is de bonus voor 2016 bekend gemaakt.

Deze bedraagt 4,31 %.Klik HIER, of raadpleeg de bonus in de rechterkolom onder rubriek Loon/Premie.

De bonus zal uitbetaald worden met de afrekening van maart 2017.

Is België echt het enige land waar de koopkracht daalde?

Ja!

Het studiecentrum van de Europese vakbonden ETUI schrijft dat de Belgische reële lonen vorig jaar met bijna 1 procent daalden. Voor N-VA was het de aanleiding om nog eens een blik 'alternative facts' open te trekken.

Dat België het enige land in Europa is waar de reële lonen daalden in 2016, kon u eerder al lezen. Dat stond namelijk in het herfstrapport van de Europese Commissie. Het cijfer dat verschillende media uit de studie van ETUI (European Trade Union Institute) haalden, is dus geen verrassing. De onderzoekers van ETUI baseerden zich net op de cijfers van de Europese Commissie. Die zeggen dat de reële lonen in België een duik namen van 1 procent. De misprijzende reactie van N-VA-parlementslid Annick De Ridder die op Twitter uithaalde naar een ‘vakbondsstudie’, is dan ook misplaatst. ‘Naast “vakbondsstudie” ook neutraal klokje laten horen’, maande De Ridder de media aan. Dat ‘neutraal klokje’ is in haar ogen de Nationale Bank die tegen 2018 een koopkrachtstijging van 5,2 procent voorspelt. Voorspellen, dat is precies wat het cijfer van de Nationale Bank doet. De voorbije jaren hebben we uitgebreid gezien wat voorspellingen van economen waard zijn.

De officiële Twitter-account van N-VA deed niet veel beter. Ook daar werden de cijfers van de Europese Commissie afgedaan als 'cijfers van vakbonden'. Om te bewijzen dat de lonen in 2016 niet daalden, kwam N-VA op de proppen met de voorspelling voor ... 2017, 2018 en zelfs 2019. De Ridder had ook de cijfers van het Federaal Planbureau kunnen aanhalen. Die hebben het niet over een onzekere toekomst maar over het verleden: het voorbije jaar 2016. Volgens het Planbureau is het reëel beschikbaar inkomen van de Belgen vorig jaar met 1 procent gestegen.

Wie heeft gelijk?

1 procent omhoog of 1 procent omlaag, wat is het nu? Wie heeft er gelijk: het Planbureau of de Europese Commissie? Beiden, aangezien ze twee verschillende dingen meten. De Europese Commissie ging op zoek naar het reële loon per werknemer. Reëel betekent: rekening houdende met de inflatie. Het betekent dus niet dat de lonen 1 procent daalden, wel dat de prijzen harder stegen dan uw inkomen waardoor u minder kon kopen met het loon dat elke maand op uw rekening werd gestort.

Het Planbureau meet iets anders. Zij berekenden de evolutie van het reëel beschikbaar inkomen van alle werknemers in België. Aangezien de werkgelegenheid licht gestegen is, is natuurlijk ook het beschikbaar inkomen gegroeid. Als in een denkbeeldig land met 90 werknemers en 10 werklozen, 5 werklozen een goedbetaalde job vinden, stijgt het reëel beschikbaar inkomen van alle werknemers. Zelfs als het loon van de 90 andere een klein beetje daalde. Het Planbureau houdt ook rekening met de zogenaamde taxshift waardoor een werknemer netto wat meer overhoudt. Maar zo schrijft het Planbureau zelf: “dat werd deels tenietgedaan door o.m. de btw-verhoging op elektriciteit voor huishoudelijk gebruik, de verhoging van andere indirecte belastingen en de indexsprong”. Of in andere woorden: die taxshift was een vestzak-broekzakoperatie. Wat de overheid met de ene hand gaf, werd met de andere hand meteen weer afgenomen. Dat is nog zacht uitgedrukt want voor de meeste inkomensgroepen lopen de stijgende facturen veel hoger op dan het beetje extra inkomen. Conclusie: België was wel degelijk het enige land in de Europese Unie waar de koopkracht van individuele werknemers gemiddeld daalde.

Besparingen

In de studie van ETUI staat trouwens nog heel wat meer. Zeven jaar besparingsdrift hebben de Europese Unie een groei opgeleverd die ver onder die van onder meer de VS ligt. Maar misschien hebben die besparingen dan wel de torenhoge schulden van Europese overheden afgebouwd? Dat valt tegen want de totale schuld daalde van 88,5 tot 86 procent. Nauwelijks dus. Die besparingen hebben wel voor meer armoede gezorgd, zelfs bij mensen die een job hebben. Het bruto inkomen van de Europese Unie ligt nu 4,8 procent boven het niveau van 2008. Maar die magere groei was vooral het gevolg van meer export. Die steeg met bijna 25 procent. De binnenlandse vraag steeg slechts met 2,2 procent en in de eurozone zelfs helemaal niet. Dat betekent dat de Europese Unie voor haar groei steeds meer afhankelijk is van de prestatie van andere regio’s in de wereld. Als het bijvoorbeeld minder goed gaat in China heeft dat meteen een grote impact op de Europese economie. Dat is het belang van die dalende reële lonen in België en de minimale stijgingen in de andere eurolanden. Ze zijn gewoon slecht voor de economie.

Er zit trouwens nog een opmerkelijke paradox in de resultaten van de studie. België is één van de weinige landen waar de vakbonden geen aanhang verloren. In de Europese Unie is gemiddeld minder dan één werknemer op drie lid van een vakbond. In België zit dat stabiel op 55 procent. Vakbonden worden gezien als de belangrijkste bescherming tegen dalende lonen. Toch springt net ons land er op dat vlak bovenuit. Volgens ETUI lag dat aan ‘considerable political pressure’ om de lonen laag te houden. Aan de regering-Michel. Aan MR, Open VLD, CD&V en N-VA. Ja, ook aan Annick De Ridder dus.

Dankzij minister van Financiën Johan Van Overtveldt haalt ons land in de studie van ETUI nog een tweede medaille binnen. Zilver deze keer. De Belgische overheid sloot in 2015 maar liefst 411 Advance pricing agreements (APA’s) met multinationals. Dat zijn zeer gunstige afspraken waardoor die bedrijven vaak maar 1 procent belasting moeten betalen. Gunstig voor die bedrijven dus, ongunstig voor de rest van de belastingbetalers. Op dat vlak moeten we enkel het gerenommeerde belastingparadijs Luxemburg laten voorgaan.
(Bron: nieuws.be)

dinsdag 7 maart 2017

Wijziging syndicale afvaardiging ABVV.

ABVV stelt volgende personen aan als lid van de syndicale afvaardiging:

DE PAEPE Stephan blijft effectief
VAN DER LINDEN Pascal wordt plaatsvervangend

Wij zijn ervan overtuigd dat betrokkenen een positieve bijdrage zullen leveren aan het sociaal overleg.

maandag 6 maart 2017

Ter herinnering: syndicale fiches.

Aan onze leden die hun syndicale fiche nog niet in de bak bij de portiers gestoken hebben:

Gelieve jullie fiches af te halen bij de portier en jullie rekeningnummer te vermelden.
De fiche kan dan in de ABVV-bak gedeponeerd worden.
De uitbetaling (€135) zal tegen 4 april 2017 plaatsvinden.

Groet,
Stephan

dinsdag 21 februari 2017

Kort syndicaal verslag van 20 februari 2017.

Het kort verslag van de syndicale vergadering van 20 februari 2017 is te lezen in volgende nota.

Klik HIER, of raadpleeg het in de rechter kolom - rubriek: syndicaal

Paswoord vereist.

woensdag 15 februari 2017

OR van vandaag 15 februari 2017.

Het kort verslag van de ondernemingsraad van vandaag is te lezen in volgende nota.
Klik HIER.

Paswoord vereist.

dinsdag 7 februari 2017

Aangepaste beschikbaarheid SWT.

De algemene regel is dat ieder bruggepensioneerde “aangepast beschikbaar” is tot de leeftijd van 65 jaar.
Daarop worden onderstaande uitzonderingen gemaakt voor (pas op, deze vrijstelling moet steeds worden aangevraagd door de SWT’er, ze wordt niet automatisch verleend!)
 
1)       Wie met SWT gaat binnen kader van NAR-CAO 17
a.       én dit doet in een sector of bedrijf waarvoor een CAO werd afgesloten die een leeftijd voorziet van 60 jaar (dit kon tot en met uiterlijk 31/12/2017, voorzover deze cao werd neergelegd en geregistreerd vóór 01/07/2015, in werking trad op uiterlijk 01/01/2015 en een maximumduurtijd heeft van 3 jaar)
moet niet aangepast beschikbaar zijn:
1.       als hij ontslagen is vóór 01/01/2015
of
2.       als hij een beroepsverleden van 42 jaar kan bewijzen
b.       dit doet binnen een sector waar via sector of bedrijfs-cao geen gebruik werd gemaakt van bovenstaande overgangsregeling, waardoor de leeftijd op 62 jaar is komen te liggen
moet niet aangepast beschikbaar zijn als:
1.       als hij ontslagen is vóór 01/01/2015
of
2.       als hij een beroepsverleden van 43 jaar kan bewijzen
 
2)       Wie met SWT gaat binnen het kader van zware beroepen (bv. 33 jaar loopbaan met 20 jaar nacht, tot op heden vanaf 58 jaar maar in 2018 pas vanaf 59 jaar):
a.       Moet tot en met 2017 niet aangepast beschikbaar zijn:
             i.      Als hij ontslagen is vóór 01/01/2015
of
            ii.      Als hij de leeftijd van 60 jaar heeft
of
           iii.      Als hij een beroepsverleden van 40 jaar kan bewijzen
b.       Moet vanaf 2018 niet aangepast beschikbaar zijn
             i.      Als hij ontslagen is vóór 01/01/2015
of
            ii.      Als hij de leeftijd van 61 jaar heeft
of
           iii.      Als hij een beroepsverleden van 42 jaar kan bewijzen
 
3)       Wie met SWT gaat binnen kader van het residuair regime zware beroepen (= 35 jaar loopbaan, tot op heden vanaf 58 jaar maar in 2018 pas vanaf 59 jaar)
a.       Moet tot en met 2017 niet aangepast beschikbaar zijn:
             i.      Als hij ontslagen is vóór 01/01/2015
of
            ii.      Als hij de leeftijd van 60 jaar heeft
of
           iii.      Als hij een beroepsverleden van 40 jaar kan bewijzen
b.       Moet vanaf 2018 niet aangepast beschikbaar zijn
             i.      Als hij ontslagen is vóór 01/01/2015
of
            ii.      Als hij de leeftijd van 61 jaar heeft
of
           iii.      Als hij een beroepsverleden van 42 jaar kan bewijzen
 
4)       Wie met SWT gaat binnen kader van de lange loopbaan (= 40 jaar beroepsverleden, tot op heden vanaf 58 jaar maar in 2018 pas vanaf 59 jaar)
a.       Moet tot en met 2017 niet aangepast beschikbaar zijn:
              i.      Als hij ontslagen is vóór 01/01/2015
of
             ii.      Als hij de leeftijd van 60 jaar heeft
of
            iii.      Als hij een beroepsverleden van 40 jaar kan bewijzen
b.       Moet vanaf 2018 niet aangepast beschikbaar zijn
              i.      Als hij ontslagen is vóór 01/01/2015
of
             ii.      Als hij de leeftijd van 61 jaar heeft
of
            iii.      Als hij een beroepsverleden van 42 jaar kan bewijzen
 
5)       Wie met SWT “medische redenen” gaat (= 35 jaar loopbaan vanaf 58 jaar) moet niet aangepast beschikbaar zijn.
 
6)       Wie met SWT “herstructurering” of “onderneming in moeilijkheden” gaat (vanaf 56 jaar in 2017 en 2018) moet niet aangepast beschikbaar zijn:
a.       Als hij de leeftijd van 61 jaar heeft
of
b.       Als hij een beroepsverleden van 39 jaar kan bewijzen

zondag 5 februari 2017

Syndicale premie 2016.

Aan de ABVV-leden:

De attesten van tewerkstelling liggen vanaf deze week bij de portier.
Werp dit niet weg, het is geld waard !!

BEDRAG
De syndicale premie bedraagt € 135 of 11,25 € per twaalfde.

VOOR WIE?
Iedereen die in 2016 lid was van het ABVV / de Algemene Centrale èn die in 2016 tewerkgesteld was in de sector of bruggepensioneerde (SWT) is uit deze sector.

WAT TE DOEN?
Je hoeft enkel jouw rekeningnummer in te vullen in vak F en steek je attest in de ABVV-bak bij de portier of geef het af bij je plaatselijke afdeling van de Algemene Centrale en zij zorgen voor betaling van je premie.

SWT'ers
Zoals vorige dienstjaren hebben de bruggepensioneerden recht op de syndicale premie op voorwaarde dat zij de volledige syndicale bijdrage betalen. De syndicaal afgevaardigde zal zorgen dat de attesten van de SWT'ers in het kantoor terecht komen. Zij hoeven niets te doen.

De uitbetaling is voorzien vanaf 4 april 2017.

Indien je hierover vragen hebt contacteer je de vakbondsafgevaardigde.

woensdag 1 februari 2017

Het IPA – een akkoord. Wat nu?

Alle vakbonden keurden gisteren het Interprofessioneel Akkoord goed. Het ACV keurde goed met 88%, het ABVV met 70%.
De werkgevers gaven reeds eerder hun fiat over dit akkoord.

De vorige twee IPA-akkoorden werden door het ABVV afgekeurd. Deze keer keuren we dus goed.
Voor het eerst in jaren is er opnieuw een loonmarge waarbij ook brutoloonsverhogingen (bovenop de index) mogelijk zijn.
Dit gegeven en wetende dat deze regering het nog slechter zou maken, overtuigde alle centrales (ook de Algemene Centrale) om deze keer ja te stemmen.
Belangrijk: onze acties van de afgelopen maanden zijn niet nutteloos geweest en hielpen zeker mee om tot dit akkoord te komen.


Het IPA – wat nu ?

De uitvoering van dit akkoord ligt nu in de handen van de regering.
Het ABVV waarschuwt: dit akkoord moet volledig uitgevoerd worden zoals dit overeengekomen is tussen de vakbonden en de werkgevers.
In de pers lieten Gwendolyn Rutten en Alexander De Croo zich al ontvallen dat ze het niet eens met de afgesproken brugpensioenregeling.
Allicht horen we hierover de komende dagen meer.

De onderhandelingen in de sectoren – de volgende stap

Na het IPA starten de onderhandelingen in de verschillende sectoren. Er is een bruto loonmarge van 1,1%.
Deze marge moet nu maximaal ingevuld worden in de verschillende sectoren door het afsluiten van sectorale cao’s.
Daarom starten we binnenkort met het opstellen van de sectorale eisenbundels.
Per sector zullen we moeten nadenken over wat we de komende 2 jaar willen realiseren voor de werknemers.

De onderhandelingen in de sectoren zullen niet eenvoudig worden. De werkgevers zitten met deze regering in een zetel. En ze weten dit meer dan ooit.

ABVV keurt ontwerp van IPA goed.

Het ABVV heeft op zijn federaal comité het ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA) met een significante meerderheid goedgekeurd. Na een beleid van jarenlange loonmatiging en besparingen, laat het IPA 2017-2018 een stuk sociale vooruitgang toe voor de werknemers in dit land.

De Algemene Centrale - ABVV wijst er op dat dit akkoord nu integraal gerespecteerd moet worden door de regering.

Daarnaast blijft de Algemene Centrale uiterst waakzaam en kritisch over een aantal punten:
◾we betreuren het gebrek aan solidariteit in het akkoord, meer bepaald wat betreft de minimumlonen die niet zullen opgetrokken worden
◾we benadrukken ook dat de loonmarge (van 1,1 procent) betrekking moet hebben op de bruto lonen zodat dit ook ten goede komt aan de sociale zekerheid
◾in het luik maatschappelijke uitdagingen worden de opzegtermijnen opnieuw in vraag gesteld: we willen absoluut niet dat hier terug stappen achteruitgezet worden (inkorten opzegtermijn, opnieuw invoeren van proefperiode…), en dat in geen enkele sector.


DE REDACTIE.BE 31/01/2017:
Vakbonden keuren loonakkoord goed

De drie grote vakbonden hebben het ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA) goedgekeurd. Het IPA of loonakkoord voorziet in een stijging van de lonen met maximaal 1,1 procent bovenop de index de komende twee jaar. Het ontwerpakkoord voorziet ook in een verhoging van de laagste uitkeringen en een verlenging van brugpensioenregelingen.

Bij de christelijke vakbond heeft de algemene raad het ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA) met 88 procent van de stemmen goedgekeurd, zo werd vernomen bij het ACV.
Bij het ABVV keurde binnen het federaal comité een "significante meerderheid" het ontwerp van akkoord goed, aldus de socialistische bond.
Bij de liberale ACLVB is er sprake van een zeer grote meerderheid.

zaterdag 28 januari 2017

Tijdskrediet zonder motief: Nu of Nooit !


Binnenkort gaan nieuwe regels inzake tijdskrediet van kracht. Eén daarvan is dat het tijdskrediet zonder motief wordt afgeschaft.

Wie zijn krediet van 1 jaar vandaag nog niet heeft opgebruikt kan de volgende weken nog in het stelsel stappen. Ook wie al in het stelsel zit kan de komende weken nog een verlenging aanvragen. Daarna wordt het recht definitief opgeheven.

Breng je werkgever dus zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte als je nog tijdskrediet zonder motief wil opnemen. De nieuwe regeling gaat in zodra het KB dat de uitkeringen voorziet, van kracht wordt. De precieze datum daarvan is niet bekend.

De boodschap is dus, wacht niet langer.

Weet wel dat er:
- geen uitkeringen worden toegekend voor nieuwe aanvragen en die dagen niet meetellen voor het pensioen
- voor verlengingen van tijdskrediet zonder motief met uitkeringen, de uitkeringen enkel behouden worden indien je verlengt in dezelfde vorm.

Andere aandachtspunten van de hervorming :
- Ook voor de uitbreiding van het tijdskrediet met motief van 36 naar 51 maanden (behalve voor opleiding dat op 36 blijft) is het wachten op de publicatie van het Koninklijk Besluit. Doe je vandaag een aanvraag, dan blijft je recht nog beperkt tot 36 maanden.
- In de hervorming wordt ook voorzien dat het eerste jaar tijdskrediet zonder motief dat werd opgenomen niet langer in mindering wordt gebracht van het tijdskrediet met motief.

vrijdag 20 januari 2017

YESS - Bekijken nieuwe prestaties (voor reserven)

Je kan een overzicht opvragen in YESS van nieuwe te leveren prestaties, zodat je snel kan zien welke dagen de MG voor jou ingepland heeft:

Ga naar "mijn gesloten aanvragen" en vink in de filter het volgende aan: "correctie door verantwoordelijke" en "goedgekeurd"
Vul daar dan ook de "aanvraag periode" in vb ik wil alle nieuwe aanvragen zien van deze week ---> vanaf 16/01/2017 tot 23/01/2017
Klik dan op "filter" en dan verschijnen alle wijzigingen/aanvragen van deze periode...

Op deze manier moet je niet meer zoeken, waar en wanneer de MG iets ingevuld heeft, maar krijg je gewoon een lijst te zien met de dagen dat je moet vervangen.

donderdag 19 januari 2017

IPA: kader CAO's SWT en landingsbanen.

Foutje betreffende aangepaste beschikbaarheid SWT opgemerkt door een attente medewerker in onderstaande tabel:
In 2017 blijft het beroepsverleden op 40 jaar.
In 2018 wordt het beroepsverleden 42 jaar.
Meer info hierover in volgend artikel: Klik HIER.

Deze voorstellen worden voorgelegd aan de militanten ter goedkeuring.
(Klik op het artikel om het te lezen)

woensdag 18 januari 2017

Kort verslag OR van 18 januari 2017.

Het kort verslag van de ondernemingsraad van vandaag is te lezen in volgende nota.
Klik HIER.

Paswoord vereist.

Krantenknipsels.

(Uit 'De Morgen' van 18 januari 2017)
(Klik op het artikel om het te lezen)

dinsdag 17 januari 2017

Kort syndicaal verslag van 16 januari 2017.

Het kort verslag van de syndicale vergadering van 16 januari 2016 is te lezen in volgende nota.

Klik HIER, of raadpleeg het in de rechter kolom - rubriek: syndicaal

Paswoord vereist.