dinsdag 9 februari 2016

Info CAO 2015-2016 na extra vergadering.

Beste collega’s,

Na het tegenvallende resultaat van de stemming van het protocolakkoord zaten wij op maandag 8 februari terug samen met de werkgever om te zien hoe die werkgever op dit toch wel belangrijke signaal zou reageren.

Wij hebben drie punten aangehaald voor het slechte resultaat:
- Koopkracht: te weinig appreciatie voor het harde werk (o.a. vele overuren) in 2015
o Ons voorstel tot oplossing: een eenmalige ecocheque twv 125€ (cfr. 2014)
- Werkbaar werk: te weinig appreciatie voor de moeilijke arbeidsomstandigheden (zware ploegensystemen, arbeidsdruk, stress,…)
o Ons voorstel: een extra anciënniteitsdag
- Een algemeen aanvoelen van gebrek aan respect en waardering door de leidinggevenden

Op de eerste 2 punten wou de werkgever – ondanks ons uitgebreid aandringen – absoluut niet ingaan!

De werkgever is wel bereid om:

- Het systeem van de AD-dagen op stilstanden zoals in het protocolakkoord uit te stellen tot aan beide papiermachines alle openstaande vacatures + de extra 2 per lijn zijn ingevuld

- In de komende infosessies uitgebreider in te gaan op de frustraties tegenover de leidinggevenden. Wij hebben hierop de vraag gesteld om een ruime bevraging te doen in samenspraak met de werknemersvertegenwoordigers. De methode hierover zou nog moeten besproken worden binnen de syndicale delegatie.

Wij zijn nu volledig uit-onderhandeld!

Ofwel leggen jullie je hierbij neer, ofwel tonen jullie nu dat jullie bereid zijn om actie te voeren (stiptheidsacties, geen overuren meer, langzaam-aan-acties, ...)

Het is duidelijk dat er zonder gemeenschappelijke acties niets meer zal veranderen!

Maak je keuze duidelijk weten aan de afgevaardigden.

De syndicale afgevaardigden

Download het pamflet HIER.

donderdag 4 februari 2016

De grote leugen van de taxshift.

Ondertussen hebben we de afrekening van januari gekregen. Een aantal werknemers zal aangenaam verrast zijn door de verhoging van het nettoloon. Maak je evenwel geen illusies! De prijs van deze verhoging hebben we al mogen ophoesten. Als we alle maatregelen van de regering Michel op een rijtje zetten, dan zijn we snel uitgezongen. Haar tax shift is één dikke leugen. Een woordje uitleg…

Het is zover, de ministers schreeuwen het goede nieuws van de daken : “Het loon van januari komt eraan. De tax shift die we hebben ingevoerd, zal zijn vruchten afwerpen. Dankzij ons zal iedereen € 100 per maand meer verdienen.”.

Ze strooien ons zand in de ogen. Ze vergeten wellicht te vermelden dat we tegelijkertijd de volle pond betalen voor de antisociale maatregelen die ze de laatste maanden hebben genomen. Neen, morgen zijn we niet rijker ! Laat we even de rekening maken.


We krijgen een paar centen en er wordt ons een stuk meer afgepakt…


Als puntje bij paaltje komt, compenseert de zogezegde bonus voor sommige werknemers allesbehalve de verliezen van de afgelopen maanden. Als we de ministers hierop wijzen, doen ze alsof hun neus bloedt. Hun houding spreekt boekdelen over hun grove leugen.

Wij mogen hen hun gang niet laten gaan. We moeten iedereen zoveel mogelijk ervan bewust maken dat dit niet klopt. Nee hoor, we zijn vandaag niet rijker dankzij hun tax shift. Integendeel... Wij betalen en zullen blijven opdraaien voor het afbraakbeleid van de rechtse regering.

Wijziging ziekteaangifte ziekenfonds.

Vanaf 1 januari 2016 verandert de wetgeving rond de ziekte-aangifte. Dit heeft belangrijke gevolgen voor jou als werknemer.

ZIEKTE-AANGIFTE

Vanaf 1 januari zijn er nieuwe formulieren om je ziekte aan te geven bij het ziekenfonds.
Bij arbeidsongeschiktheid moet je 2x aangifte doen. Enerzijds bij je werkgever, door middel van een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, afgeleverd door je behandelende geneesheer (huisarts of specialist). Meld je arbeidsongeschiktheid ook onmiddellijk telefonisch op het werk, en zorg dat je medisch attest binnen de 48u bij je werkgever ingediend is.

Daarnaast raden we ook aan om direct een aangifte te doen bij jouw ziekenfonds. Als arbeider dien je je ziekte aan te geven bij het ziekenfonds binnen de 14 dagen na het begin van je ziekteperiode (als bediende binnen de 28 dagen). Dit moet je doen met een speciaal formulier (in de volksmond noemt men dit een ‘vertrouwelijk’) dat door het ziekenfonds wordt afgeleverd, en dat ingevuld moet worden door je geneesheer vooraleer je het naar je ziekenfonds terugstuurt.

Indien je 1 van beide aangiftes te laat doet, kan je een deel van het inkomen (gewaarborgd loon en/of ziekte-uitkering) waar je recht op hebt, verliezen!!! Vergeet dit dus niet!

WAT IS ER NU VERANDERD?

Er zijn nieuwe aangifteformulieren opgemaakt voor de aangifte bij jouw ziekenfonds. De bestaande moeten dus vervangen worden door nieuwe exemplaren (na te vragen bij je eigen ziekenfonds). Vanaf nu moet de dokter naast een begindatum ook een vermoedelijke einddatum van je ziekte noteren (dat is nieuw). Indien je langer ziek blijft dan de vooropgestelde einddatum, moet je opnieuw een aangifte voor het ziekenfonds laten invullen door je arts, en dit binnen de 48u na de vermoedelijke einddatum die op het eerste attest genoteerd stond. Uiteraard moet je voor elke verlenging ook een nieuw attest indienen bij je werkgever.

WAT DOE JE DUS BEST INDIEN JE ZIEK BENT!

1. Breng je werkgever onmiddellijk telefonisch op de hoogte
2. Laat een medisch attest opmaken door de arts, en bezorg dit binnen de 48u aan je werkgever
3. Laat bij je huisarts tegelijkertijd ook een aangifte van ongeschiktheid invullen voor het ziekenfonds (het nieuwe formulier ‘vertrouwelijk’ dat je kan bekomen bij je ziekenfonds)
4. Stuur je formulier vertrouwelijk per post op naar jouw ziekenfonds

woensdag 3 februari 2016

Uitslag CAO 2015-2016.

De CAO 2015-2016 werd met een nipte meerderheid goed gekeurd.

Er was een talrijke opkomst van 79,57% stemgerechtigden (arbeiders 82,11 % - bedienden 71,95 %).

Aangezien de nipte meerderheid, zullen vakbonden & directie volgende week maandag 8 februari samenzitten om de uitslag te bespreken.

maandag 25 januari 2016

Protocolakkoord CAO 2015-2016.

Na enkele weken/dagen van onderhandelen, hebben directie en vakbonden een akkoord bereikt.

Lees het protocolakkoord. Klik HIER.

Dit akkoord moet wel door jullie nog goed gekeurd worden.

Data van stemming:
28/01 voor C-ploeg om 13h ; D-ploeg om 14h ; 2 pl ; 3 pl
02/02 voor E-ploeg om 14h ; B-ploeg om 21h ; A-ploeg om 22h ; 2 pl ; 3 pl

We vragen aan de mensen van dagonderhoud om te stemmen op 28/01 omdat er de week nadien een stilstand voorzien is op L4

Op deze 2 dagen zal vooraf de stemming een korte toelichting gegeven worden.

We roepen iedereen op om aan de stemming deel te nemen.

Indien er vragen of opmerkingen zijn, kunnen deze nu al naar de syndicale afvaardiging overgemaakt worden.

woensdag 20 januari 2016

Kort verslag OR van 20 januari 2016.

Het kort verslag van de ondernemingsraad van vandaag is te lezen in volgende nota.
Klik HIER.

Paswoord vereist.

Besparingen sociale zekerheid?

De werknemers, sociaal gerechtigden, gepensioneerden, jongeren en de openbare diensten hebben al genoeg ingeleverd. Het geld moet elders gezocht worden.

Vorig weekend kondigde de N-VA, bij monde van haar voorzitter, aan dat er nieuwe besparingen nodig zijn en dat die enkel nog in de sociale zekerheid mogelijk zijn.

Vorige week vernamen we van de Europese Commissie dat België 700 miljoen euro moet terugvorderen van 35 multinationals, dit omwille van een fiscaal gunstregime dat volgens de Commissie illegaal is.
Deze info bevestigt de analyses van het ABVV en bewijst eens te meer dat het kapitaal weinig of zelfs niets moet bijdragen. Terwijl de besparingsmaatregelen van de regering Michel uitsluitend de werknemers, de jongeren, de sociaal uitkeringstrekkers, de gepensioneerden en de openbare diensten treffen.

Het ABVV herinnert eraan dat de sociale zekerheid iedereen een waardig leven waarborgt – of je nu werkzoekend bent, of door uitzonderlijke omstandigheden niet kunt werken, of ook wanneer je, omwille van je leeftijd, niet langer in staat bent om te werken. Dat de sociale zekerheid iedereen toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorgen verzekert. In die zin waarborgt de sociale zekerheid de sociale cohesie, de solidariteit en een warm samenleven. Bovendien is de sociale zekerheid een dam tegen ongelijkheden. De openbare diensten spelen een gelijkaardige rol, en zijn dan ook even waardevol.

In plaats van de begroting van de sociale zekerheid en de openbare diensten in te krimpen, zou er moeten worden nagedacht over de financiering ervan.
Het ABVV eist een rechtvaardige fiscaliteit die alle inkomens doet bijdragen, en in het bijzonder die uit kapitaal.

Nieuwjaarsreceptie SEL.

Herinnering:
De nieuwjaarsreceptie heeft plaats op donderdag 28 januari 2016 van 16h15 tot 19h30 in het bedrijfsrestaurant.

Kort syndicaal verslag van 18 december 2016.

Het kort verslag van de syndicale vergadering van 18 januari 2016 is te lezen in volgende nota.

Klik HIER, of raadpleeg het in de rechter kolom - rubriek: syndicaal

Paswoord vereist.

dinsdag 12 januari 2016

CAO-onderhandeling 2015-2016.

De CAO-onderhandelingen zijn nog niet afgerond.
Er wordt nog naar een akkoord gezocht voor werken op geplande stilstanden.

Volgende vergadering heeft plaats op 25/01/2016

zaterdag 9 januari 2016

Lonen vanaf 1 januari 2016 nog steeds geblokkeerd.

De gezondheidsindex van december 2015 is, volgens de laatste prognose, met +1,05% gestegen in vergelijking met de index van juni 2015.

De huidige rechtse regering heeft echter beslist een indexsprong door te voeren. De lonen worden dus niet aangepast aan de stijgende levensduurte.
De lonen van januari 2016 blijven dus ongewijzigd.
Op het einde van de rit verlies je door de indexsprong 2% koopkracht voor altijd. De indexsprong is niets anders dan een door de regering gelegaliseerde diefstal ten voordele van de werkgevers.

In de papierverwerking betekent dit, berekend op een gemiddeld bruto uurloon (vb. ploegenwerker uit bedrijf van de sector) van 16,76 euro, een verlies van:

-€ 0,34 per uur
-€ 53,74 per maand
-€ 752,03 per jaar (incl. EJP en vakantiegeld)
-€ 30081,20 op een periode van 40 jaar

Als vakbond hebben we ons altijd verzet tegen de indexsprong en we zullen dat blijven doen. Het wegsnijden van koopkracht is geen goede zaak voor de consumptie, de economie en de creatie van tewerkstelling.

De volgende indexering in de sector zal normaal plaatsvinden op 1 juli 2016. .

dinsdag 29 december 2015

Vacature militant ABVV SEL.

Naar aanleiding van de sociale verkiezingen in mei 2016, stellen we volgende vacature open:

(Klik op de vacature om duidelijk te lezen)

zaterdag 26 december 2015

Doorwerken oud/nieuwjaar 2015-2016 (5 ploegen).

Voor degenen die het ongeluk hebben te moeten werken op oudejaarsavond of nieuwjaarsdag...

Laat het volgende een troost zijn: Klik HIER om te weten te komen hoeveel jullie die dag zullen verdienen, of raadpleeg het in de rechter kolom onder 'Loon/Premie'.

We wensen jullie alvast een rustige loop van de machines toe...

vrijdag 25 december 2015

Geen indexatie lonen papierproductie op 1/1/2016.

De gezondheidsindex werd door de federale regering geblokkeerd op het niveau van maart 2015 (100,66).

Tengevolge van deze indexsprong zullen de lonen in de papierproductie op 1/1/2016 NIET stijgen.

dinsdag 22 december 2015

Kort syndicaal verslag van 21 december 2015.

Het kort verslag van de syndicale vergadering van 21 december 2015 is te lezen in volgende nota.

Klik HIER, of raadpleeg het in de rechter kolom - rubriek: syndicaal

Paswoord vereist.