woensdag 19 augustus 2015

Kort verslag OR van 19 augustus 2015.

Het kort verslag van de ondernemingsraad van vandaag 19/08/2015 is te lezen in volgende nota.
Klik HIER.

Paswoord vereist.

dinsdag 18 augustus 2015

Getrouwheidspremie 2015.

Getrouwheidspremie 2015 per dienstjaar: € 16,4363

De getrouwheidspremie wordt uitbetaald met de afrekening van augustus.

Toekenningsvoorwaarden:
minstens 21 jaar oud zijn
vanaf het 3de dienstjaar
in dienst zijn op datum van uitbetaling
personeelsleden in pensioen of in een vorm van vervroegd pensioen hebben eveneens recht (enkel in het jaar van oppensioenstelling)

Personen hebben geen recht op getrouwheidspremie:
ontslag op eigen verzoek
ontslag wegens dringende reden
ontslag door werkgever
zieken langer dan 1 jaar

(Ook te vinden onder 'loon/premie' in rechter kolom)

maandag 17 augustus 2015

SV van 17 augustus 2015.

Op de syndicale vergadering van 17/08/2015 werd een nieuwe regeling 'economische werkloosheid arbeiders' goedgekeurd.

Klik HIER, of raadpleeg het in de rechter kolom - rubriek: syndicaal

Paswoord vereist.

dinsdag 28 juli 2015

Help de rijken!

(Bron: 'De Morgen' van 28 juli 2015)
(Klik op het artikel om het te lezen)

woensdag 24 juni 2015

C.A.O. onderhandelingen 2015-2016.

Sector onderhandelingen PC129 (papierproductie):

Vandaag heeft de derde vergadering met de werkgevers van de papierproductie plaats gevonden.

Een akkoord over SWT (ex-brugpensioen) op 60 jaar (na loopbaan van 40 jaar voor de mannen; na 31/32/33 jaar voor de vrouwen) is gesloten. Dit moest tijdig neergelegd worden (voor 30 juni 2015).

Hieronder vinden jullie een schematisch overzicht van de mogelijkheden SWT/BP in onze sector. Klik er op om te vergroten.

Ter verduidelijking een beetje commentaar bij het schema:

-CAO 17: is verlengd via een sectorale cao (is vandaag ondertekend)
-Zware beroepen: kan bij de sectorale onderhandelingen nog worden verlengd, de werkgevers willen dit samen met het pakket van de andere eisen bespreken.
-Medische redenen: zelfde commentaar als bij zware beroepen
-56/58 jaar met 40 jaar: 56 jaar kan enkel dit jaar nog.
-58 jaar met 33 jaar waarvan 20 jaar nacht of zware beroepen: idem als bij zware beroepen.

De overige punten van de eisenbundel zullen in september en begin oktober verder bediscussieerd worden.

Bedrijfs-CAO SEL:

Wie voorstellen heeft betreffende de bedrijfs-C.A.O. 2015-2016 mag dit aan ons meedelen.
Deze voorstellen zullen besproken worden onder de vakbonden, zodat een gezamelijk eisenbundel kan opgesteld worden.

maandag 22 juni 2015

Kalender Tour de France 2015.

Voor de wielerfanaten zijn er kalenders beschikbaar met het etappeschema van de 'Tour de France 2015'.
Je kan ze verkrijgen aan de syndicale infoborden (L3-L4-HR) of bij jouw ABVV-afgevaardigde.

Lonen vanaf 1 juli 2015

PAPIERPRODUCTIE - PC 129

De gezondheidsindex werd door de federale regering geblokkeerd op het niveau van maart 2015 (100,66).

In vergelijking met de gezondheidsindex van december 2014 betekent dit nog een stijging met +0,40%.

In januari 2015 kende de sector een negatieve indexering van -0,21%. Deze negatieve indexering werd niet toegepast in overeenstemming met onze sectorale CAO. Ze wordt daarentegen wel afgetrokken van de volgende positieve indexatie.

De lonen zullen bijgevolg nog stijgen met + 0,19%. De stijging had echter groter geweest zonder de indexsprong-maatregel.

De volgende indexering zou, zonder indexsprong, normaal plaatsvinden op 1 januari 2016. Door de indexsprong zal dit nu vermoedelijk pas opnieuw in juli 2017 gebeuren.

De loonlijst vanaf 01/07/2015 vind je HIER of kan je raadplegen in de rechterkolom in rubriek 'Loon/Premie'.

zondag 21 juni 2015

Wat heeft de vakbond ooit voor ons gedaan?

Bekijk het filmpje...

video
En? Overtuigd van het nut van een vakbond?

woensdag 17 juni 2015

Kort verslag OR van 17 juni 2015.

Het kort verslag van de ondernemingsraad van 17/06/2015 is te lezen in volgende nota.
Klik HIER.

Paswoord vereist.

Kort syndicaal verslag van 15 juni 2015.

Enkele punten van de syndicale vergadering van 15/06/2015 zijn te lezen in volgende nota.
Klik HIER, of raadpleeg het in de rechter kolom - rubriek: syndicaal

Paswoord vereist.

vrijdag 12 juni 2015

Pensioenstelsel in gevaar.

In tegenstelling tot wat wordt beweerd, blijft ons pensioensysteem betaalbaar!

video

De militanten van de drie vakbonden verzamelen op maandag 15 juni aan de pensioentoren te Brussel (Zuidstation - Europa Esplanade).

Tegen de jeugdwerkgelegenheid en tegen langere loopbanen en het optrekken van de pensioenleeftijd (67 jaar).

Voor aangepaste jobs voor oudere werknemers zodat er werk vrijkomt voor jongeren en kennisoverdracht gegarandeerd is.
Voor het in rekening brengen van alle vormen van belastend werk.

Voor het integrale behoud van de automatische koppeling van de lonen en de sociale uitkeringen aan de index, voor welvaartsvaste uitkeringen.

Voor het behoud van verworven rechten in de overheidspensioenen.
De pensioenen in de overheidssector zijn niet te hoog, de pensioenen in de privésector zijn te laag!

Voor hogere wettelijke pensioenen met een vervangingsgraad van 75% ipv 60% nu.
Voor een minimumpensioen dat toelaat om menswaardig te leven (minimum 1.501 euro op 01.12.2012).
Voor een inhaalbeweging voor de oudste pensioenen.
Voor meer rekenschap met de situatie van vrouwen: met een gemiddelde loopbaan van 34 jaar komen zij na pensionering vaak in armoede terecht

Tegen de beschikbaarheidsmaatregelen voor SWT’ers (vroeger: bruggepensioneerden),
tegen het afschaffen van de diplomabonificatie,
tegen het afschaffen van de gelijkgestelde periodes,
tegen een totaal onzeker puntensysteem en de wil van de regering om onze pensioen uit te besteden aan de privésector.
Voor het behoud van een gegarandeerd rendement bij het aanvullend pensioen


Beschikbaarheid SWT-er op de arbeidsmarkt - KB goedgekeurd!

Beschikbaarheid SWT-er op de arbeidsmarkt: ontwerp-KB goedgekeurd

Sinds 1 januari 2015 moeten alle volledig werklozen en de werklozen in SWT beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en dat ongeacht hun leeftijd. Dit betekent dat ze in het bijzonder elke passende dienstbetrekking moeten aannemen of ingaan op een oproeping van de VDAB.
Er kwam veel kritiek op deze maatregel: vele mensen in het stelsel van SWT verwachtten dat er een langere overgangsfase zou komen en dat de nieuwe beschikbaarheidsregels niet op hen van toepassing zouden zijn.

De ministerraad van 8 mei 2015 keurde intussen twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de regeling voor SWT aanpassen.

1.Het eerste ontwerp voert de resultaten uit van het sociale overleg dat in maart 2015 plaatsvond tussen de Groep van 10 en de Regering:

Controlekaart

Alle werklozen met bedrijfstoeslag worden, ongeacht hun leeftijd, vrijgesteld van het bezit van een controlekaart.

Beschikbaarheid op de arbeidsmarkt en tewerkstellingscel

-de werklozen in SWT in een algemeen stelsel, die werden ontslagen vóór 1 januari 2015 of hun aanvraag vóór 1 januari 2015 deden, worden vrijgesteld van de verplichting beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt;
-de werklozen in SWT in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering van 58 jaar of ouder of met 38 jaar beroepsverleden op het einde van de opzeggingsperiode dienen niet beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt en zich niet in een tewerkstellingscel in te schrijven indien de erkenning van de onderneming in moeilijkheden of herstructurering vóór 9 oktober 2014 plaatsvond. Wie op het einde van de opzeggingsperiode geen 58 jaar is en geen 38 jaar beroepsverleden bewijst, moet voor de arbeidsmarkt beschikbaar blijven tot 60 jaar of na 38 jaar beroepsverleden.

Beheer van eigen bezit

De volgende categorieën mogen een activiteit voor eigen rekening en zonder winstoogmerk uitoefenen, die betrekking heeft op hun bezit:
-de werklozen in SWT in het kader van een algemeen stelsel die vóór 1 januari 2015 werden ontslagen of het SWT aanvroegen;
-de werklozen in SWT in het kader van een erkenning van de onderneming als zijnde een onderneming in moeilijkheden of herstructurering op voorwaarde dat de begindatum van de periode van erkenning gelegen is vóór 9 oktober 2014.

2.Het tweede ontwerp voert een vrijstelling van arbeidsgeschiktheid in voor alle werklozen met bedrijfstoeslag, ongeacht hun leeftijd en het stelsel van SWT. Bij ziekte is de werkloze dus niet verplicht om over te gaan naar uitkeringen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en kan hij vergoed blijven in het werkloosheidsstelsel.

Het voert ook het begrip ‘aangepaste beschikbaarheid’ in de SWT-reglementering in. Dit betekent dat werklozen met bedrijfstoeslag aangepast beschikbaar moeten zijn tot de leeftijd van 65 jaar. Ze hoeven dus niet meer aan te tonen zelf actief naar werk te zoeken, maar moeten hun medewerking verlenen bij een aangepaste persoonlijke begeleiding, die de VDAB organiseert.

De SWT’ers vanaf 1 januari 2015 kunnen onder bepaalde voorwaarden, die afhangen van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en het jaar waarin het start, tevens een vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid bekomen:

-SWT CAO 17: aangepast beschikbaar, tenzij 42 jaar beroepsverleden
-SWT algemeen regime 62 jaar: aangepast beschikbaar, tenzij 43 jaar beroepsverleden
-SWT medische problemen: vrijstelling beschikbaarheid
-SWT nacht, bouw, zwaar beroep en lange loopbaan (kader-CAO):

* 2015-2016: aangepast beschikbaar, tenzij 60 jaar of 40 jaar beroepsverleden

* vanaf 2017: aangepast beschikbaar, tenzij 62 jaar of 42 jaar beroepsverleden. Om rekening te kunnen houden met de leeftijd van het SWT, door de sociale partners voorzien in de kader-CAO 2017-2018, kan de leeftijd van aangepaste beschikbaarheid worden aangepast bij een in ministerraad overlegd KB, na unaniem advies van de NAR, uiterlijk op 31 december 2016

-Ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering:

* 2015-2016: aangepast beschikbaar, tenzij 60 jaar of 38 jaar beroepsverleden
* tegen 2020: aangepast beschikbaar tot 65 jaarVoor meer info: contacteer jouw syndicaal afgevaardigde!

woensdag 10 juni 2015

STANDPUNT - Kiezen tussen pensioen en profijt!

Met het ABVV voeren we op 15 juni weer een actie. Deze keer laten we horen dat we haalbare loopbanen en fatsoenlijke pensioenen willen. Voor iedereen. Want het gaat vandaag volledig de tegenoverstelde kant uit.

Ze moeten toch stekeblind zijn, daar in die ministerkabinetten van de rechtse regering, de regering van rijken en patroons. Kijken ze nooit eens toe als de vuilnismannen passeren, terwijl ze hun dagelijkse marathon lopen en 10 ton afval heffen? Zien ze niet hoe wegenwerkers een hele dag in de stank van asfalt moeten werken, in ploegen, ook ‘s nachts? Zien ze niet dat de poetsvrouwen die ook hùn kantoren netjes houden onder hoge druk staan omdat ze onmogelijk veel vierkante meters moeten afdweilen? Zien ze echt niet dat je zulke en zoveel andere jobs tijdig moet kunnen stopzetten, met recht op een respectvol pensioen?

Jawel hoor, ze zien dat wel. Ze zijn niet blind, maar ze kijken wel de andere kant op. De kant van het profijt. Het profijt van de bazen en de aandeelhouders welteverstaan. Iedereen moet langer werken, het kan niet anders orakelen ze. En dus zetten ze het mes in de SWT, de brugpensioenen, verhogen ze de wettelijke pensioenleeftijd naar 67 en het vervroegd pensioen naar 63. Dat is hun manier om het allemaal betaalbaar te houden. Immers, pensioenleeftijden verhogen betekent minder gepensioneerden. Minder gepensioneerden betekent minder sociale uitgaven. Minder sociale uitgaven betekent minder bijdragen door de werkgevers. En wie is daar blij mee? De aandeelhouders. Zoals gezegd, dit is de kant van het profijt.

Langs de kant van de werknemers maken ze er zich handig van af. We gaan zorgen voor werkbaar werk, prediken ze, zodat iedereen het tot het einde kan uithouden. Voor alle bouwvakkers vanaf 55 jaar een kantoorjob, veel verder geraken ze niet met hun hersenspinsels.

Pensioenen worden op een onmogelijke leeftijd gebracht, brugpensioenen gekortwiekt, gelijkgestelde periodes voor het pensioen geschrapt, tijdskrediet afgebouwd, landingsbanen afgezwakt, je moet wel lef hebben om het over werkbaar werk te hebben als je er zulke maatregelen doordrukt. Zonder overleg, want de pensioenconferentie waarop de vakbonden gehoord zullen worden komt er pas nu, na de desastreuze beslissingen. En zonder democratische steun, want alle regeringspartijen beloofden tijdens de verkiezingscampagne de pensioenleeftijd niet te verhogen.

Op 15 juni voeren we actie in Brussel om te zeggen dat het anders moet. Wij willen dat werknemers op een fatsoenlijke leeftijd kunnen stoppen met werken. Wij willen voor iedereen fatsoenlijke pensioenen. En ja, inderdaad, daar moet het nodige geld voor gezocht worden. Maar zolang er jaarlijks 20 miljard belastingen ontdoken worden, kan dat onmogelijk een probleem zijn.

Paul Lootens - voorzitter

Werkbaar werk?

Wat is werkbaar werk?
Werkbaar werk, een wollig begrip dat we de laatste tijd steeds meer zien opduiken. Vooral sinds de federale regering beslist heeft dat we langer aan de slag moeten. Vanaf 2030 wordt de pensioenleeftijd opgetrokken tot 67 jaar. Nu is dat nog 65 jaar. Maar hoe blijft zo'n lange loopbaan draaglijk, realistisch? Het aantal mensen dat om fysieke en/of psychische redenen niet meer kan werken, stijgt elk jaar. Als we langer moeten werken, moeten we dat ook aankunnen.

Enkele dingen die ik nog wil meegeven:
1 in geen enkel kiesprogramma van de regeerpartijen stond dat de pensioenleeftijd omhoog getrokken moest worden. (=kiezersbedrog)
2 Deze regering bouwt het tijdskrediet af! Dit is net hetgene wat werken op oudere leeftijd draaglijk maakt.
3 ... en nu wordt aan de sociale partners gevraagd om met een oplossing komen om werk werkbaar te maken. Dit is opnieuw onderhandelen met de rug tegen de muur.

Daarom zeggen wij NEEN tegen deze regering!

Invullen belastingsaangifte 2015

Informatie betreffende het invullen van uw belastingsaangifte:

Vrijstelling woon-werkverkeer
Voor de terugbetaling woon-werkverkeer (vak 17 in code 254 op fiscale fiche), mag u vrijstelling van belasting vragen voor:

-maximum 380 € indien u met de wagen komt
-volledig bedrag indien u bewijsstukken van openbaar vervoer kan voorleggen
U moet uw keuze vermelden naast de code 1255-06 (respectievelijk 2255-73).

Vrijstelling niet-recurrente resultaatgebonden voordelen:
De niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (PBRS-bonus) werd ook vermeld op de fiscale fiche bij vak 13 in code 242.
Deze inkomsten moeten vermeld worden bij de code 1242-19 (respectievelijk 2242-86) op de belastingaangifte.

MAAR, de belastingplichtige is zelf gehouden om de vrijstelling te vermelden in de aangifte personenbelasting, en dit bij de code 1244-17 (respectievelijk 2244-84). Daar kan dus hetzelfde bedrag worden opgenomen als in de vorige code, maar met een maximum van 2.488 euro. De belastingadministratie past de vrijstelling dus niet automatisch toe!


Enkel voor de ABVV-leden:

Wil je jouw belastingsbrief laten invullen door onze diensten?
Dit kan! Maak een afspraak bij één van onze kantoren via onderstaande link:

ABVV Belastingsservice 2015: klik hier