zaterdag 28 november 2015

Eindejaarspremie 2015.

De eindejaarspremie zal dit jaar gestort worden op 16 december 2015.

De premie kan je HIER raadplegen, of aanklikken in de rechter kolom - rubriek:loon/premie.

woensdag 18 november 2015

Kort verslag van OR van 18 november 2015.

Het kort verslag van de ondernemingsraad van vandaag is te lezen in volgende nota.
Klik HIER.

Paswoord vereist.

dinsdag 17 november 2015

Kort verslag syndicale vergadering van 16 november 2015.

Het kort verslag van de syndicale vergadering van 16 november 2015 is te lezen in volgende nota.

Klik HIER, of raadpleeg het in de rechter kolom - rubriek: syndicaal

Paswoord vereist.

Bedrijfs-CAO.2015-2016.

De eerste gesprekken betreffende de bedrijfs-CAO 2015-2016 tussen directie en vakbonden zullen gestart worden op 10 december 2015.
Op 17 december 2015 zullen deze gesprekken verder gezet worden.

Sector-CAO PC 129 getekend.

Gisteren, 16 november 2015, is het sectoraal CAO Papierproductie 2015-2016 door werkgevers- en vakbondsafgevaardigden ondertekend.

Het is onderverdeeld in:

-Arbeids- en loonvoorwaarden
-Bestaanszekerheid
-SWT
-Tijdskrediet & Landingsbanen
-Sociale Voordelen

Klik HIER, of raadpleeg het in de rechter kolom - rubriek: C.A.O.

maandag 9 november 2015

Bereken jouw factuur van de regering.

De tool berekent de impact van meer dan 20 verschillende maatregelen van zowel de Vlaamse regering Bourgeois als de federale regering Michel, van de indexsprong over de Turteltaks tot duurder onderwijs. Maar ook de hogere werkbonus voor lage lonen en de hogere forfaitaire beroepskosten worden meegeteld.
Onze tool maakt duidelijk dat de zogenaamde koopkrachtversterkende maatregelen onmiskenbaar in het niet vallen bij alle Vlaamse en federale besparingen samen.Klik op de tekening om verder te gaan.

zondag 1 november 2015

ABVV vraagt loonnorm te vernietigen.

De socialistische vakbond wil de loonnorm voor dit en volgend jaar laten vernietigen. Nieuw is dat het ABVV dat wil doen voor het Grondwettelijk Hof. Volgens de vakbond schendt de norm die de lonen dit jaar bevriest en volgend jaar maar een minimale loonstijging toelaat, dus grondrechten. De socialistische vakbond was de enige binnen de Groep van Tien die de loonnorm niet heeft goedgekeurd.

Nadat de 3 vakbonden afgelopen maandag beroep indienden tegen de indexsprong, trekt het ABVV opnieuw de juridische kaart en vraagt zij het Grondwettelijk Hof de loonnorm voor 2015-2016 te vernietigen. De socialistische vakbond wijst erop dat deze loonnorm niet alleen een louter politieke en ideologische keuze is, maar ook dat deze maatregel ongeoorloofd en onnodig is.

Het zijn immers opnieuw de werknemers die rechtstreeks getroffen worden doordat zij aan koopkracht inboeten terwijl aan de werkgevers geen inspanningen worden gevraagd. Door deze loonnorm in te stellen ontlopen de werkgevers hun verantwoordelijkheid omdat er – net als bij de indexsprong – geen garanties worden gevraagd wat betreft het creëren van meer en duurzame jobs. Terwijl er wordt geschermd met de competitiviteit van de Belgische economie, is de realiteit anders.

Aspecten van de competitiviteit -zoals de structuur van de productie, de samenstelling van het productgamma, de geografische oriëntatie, de inzet van R&D- worden genegeerd. Het Planbureau bevestigt dit met een studie van 2012 waarin wordt aangetoond dat ons verlies aan exportmarktaandeel slechts voor één derde te maken heeft met de kosten van onze bedrijven (loonkosten én andere kosten, zoals energie). De studie toont aan dat twee derde van ons verlies aan concurrentievermogen wordt verklaard door andere, structurele aspecten.

Daarenboven is het door te innoveren in toekomstgerichte sectoren en door afgewerkte producten met hoge toegevoegde waarde te produceren, dat de betrokken bedrijven hun competitiviteit zullen verbeteren en hun werknemers kwaliteitsvolle banen kunnen aanbieden.

In 2015 werd de loonnorm door wet op 0% vastgelegd. Voor 2016 legt de wetgever de loonnorm vast op 0,5% bruto van de loonmassa en 0,3% netto van de loonmassa voor zover deze geen bijkomende kosten voor de werkgevers met zich meebrengen. Daarenboven wordt vanaf 2015 een indexsprong van 2% uitgevoerd.

Dit beleid van loonmatiging is onrechtvaardig. Werknemers geen noemenswaardige loonsverhoging toe staan, betekent minder koopkracht, minder consumptie, minder economische groei, maar wel een algemene verarming.

Deze loonnorm is een schending van het grondrecht op collectief onderhandelen en het grondrecht op gelijke behandeling. Het ABVV vraagt dan ook aan het Grondwettelijk Hof om de loonnorm – opgelegd door de regering Michel – te vernietigen in het belang van werknemers.

woensdag 21 oktober 2015

Werkroosters SEL 2016.

De kalenders 2016 voor alle diensten kan je HIER terugvinden of raadplegen in de rechter kolom. - rubriek: info

Kort verslag OR van 21 oktober 2015.

Het kort verslag van de ondernemingsraad van vandaag is te lezen in volgende nota.
Klik HIER.

Paswoord vereist.

dinsdag 20 oktober 2015

Kort verslag SV van 19 oktober 2015.

Het kort verslag van de syndicale vergadering van 19 oktober 2015 is te lezen in volgende nota.

Klik HIER, of raadpleeg het in de rechter kolom - rubriek: syndicaal

Paswoord vereist.

Tijdskrediet en bijkomende uren of overuren (wetgeving).

Algemeen

Volgens de arbeidsduurwetgeving zijn bijkomende uren alle uren die gepresteerd worden bovenop de overeengekomen deeltijdse arbeidsduur, maar die de voltijdse arbeidsduur in de onderneming niet overschrijden. Iedere referteperiode krijgt de deeltijdse werknemer een krediet aan uren die mogen gepresteerd worden zonder dat deze bijkomende uren recht geven op overloon. Eens dit krediet overschreden wordt, zal er wel overloon verschuldigd zijn (aan 50 of 100% al naargelang de uren gepresteerd worden op een gewone dag of op een zon- of feestdag). Het recht op inhaalrust ontstaat daarentegen pas indien de bijkomende uren echte overuren uitmaken, met andere woorden wanneer zij de voltijdse arbeidsduur in de onderneming overschrijden.

Samengevat:
o een bijkomend uur dat binnen het krediet valt, geeft enkel recht op gewoon loon (geen overloon, geen inhaalrust):
o een bijkomend uur dat buiten het krediet valt, geeft recht op gewoon loon en op overloon (geen inhaalrust);
o een overuur geeft recht op gewoon loon, op overloon en op inhaalrust.

Standpunt van de RVA

Op de vraag of een werknemer die in het kader van een tijdskrediet zijn arbeidsprestaties verminderd heeft, bijkomende uren of overuren mag presteren, heeft de RVA het volgende geantwoord:

”Uit de geest van de wetgeving vloeit voort dat de werknemers die in tijdskrediet zijn, verplicht zijn het deeltijds percentage te respecteren dat uit hun arbeidsduurvermindering voortvloeit, aangezien het doel ervan uiteraard niet is om bijkomende uren te presteren.

Het presteren van bijkomende uren zal evenwel geen invloed hebben op het recht op onderbrekingsuitkeringen voor zover ze gerecupereerd worden door een afwezigheid tijdens de normale werkuren.

De werknemer die in het kader van een tijdskrediet zijn arbeidsprestaties vermindert, gaat deeltijds werken. In dat geval moet artikel 11bis van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 nageleefd worden. Dit artikel stelt dat de wekelijkse arbeidsduur gemiddeld nageleefd moet worden over een periode van maximum een kwartaal (deze periode kan via CAO of via het arbeidsreglement verlengd worden tot maximum 1 jaar).

De recuperatie van de bijkomende of overuren moet dus binnen de 3 maanden gebeuren (of 12 maanden indien de referteperiode op 1 jaar werd gebracht), te rekenen vanaf dat de bijkomende of overuren gepresteerd werden, zonder dat evenwel de einddatum van de periode van tijdskrediet overschreden mag worden. De inhaalrust moet dus in elk geval binnen de periode van verminderde arbeidsprestaties vallen”.

maandag 19 oktober 2015

Wintertijd 2015.

Iedere laatste zondag van oktober gaat de wintertijd in: het einde van de zomertijd.
Op zondag 25 oktober gaat de klok in de nacht van zaterdag op zondag van 3 uur 's nachts naar 2 uur 's nachts, achteruit dus.
De wintertijd is eigenlijk de gewone tijd en duurt vijf maanden.

donderdag 8 oktober 2015

Nationale betoging 7 oktober 2015.

Meer dan 100.000 militanten hebben deelgenomen aan de nationale betoging van 7 oktober te Brussel.

Ze hebben allen nogmaals hun verzet getoond tegen de antisociale maatregelen van de regering Michel.

De regering van de werkgevers en de rijken moet heel snel haar huiswerk opnieuw maken.
Het is ook een sterk signaal naar de werkgevers: ja aan het sociaal overleg! neen tegen de sociale achteruitgang!

Samen sterk.

woensdag 30 september 2015

Protocolakkoord sector-CAO papierproductie (PC129-PC221)

Voor de sector papierproductie is er een protocolakkoord tussen vakbonden & werkgevers.
Dit akkoord tussen werkgevers & vakbonden moet wel nog de goedkeuring krijgen van hun leden.

Lees het protocolakkoord HIER

De mensen die in aanmerking komen om in SWT te gaan, vragen we om het formulier C17-beroepsverleden in te vullen of te laten invullen bij hun vakbond.
Dit is om na te gaan of de kandidaat-werkloze met bedrijfstoeslag voldoet aan de anciënniteitsvereiste.

Het C17-formulier vind je HIER

De ABVV-militanten

dinsdag 29 september 2015

Heb je deze maand ook al jouw brief ontvangen?

Je weet wel, die brief van jouw elektriciteitsleverancier waarop staat dat je vanaf september 15% meer BTW moet betalen op je verbruik. Je moet eens de verhoging maal 12 maanden rekenen. Al een serieuze hap uit jouw budget, niet?

En je loon, gezien dat dit niet wordt verhoogd door de indexsprong? Weet je dat dit 2% is die je verliest voor de rest van je loopbaan? Voor een gemiddelde loopbaan (nog 25 jaar te gaan) en een gemiddeld loon (3200 euro bruto) betekent dit een verlies van meer dan 20 000 euro, in feite een mooie gezinswagen. Hallucinante cijfers, toch? En waarom?

Een schande dat jij moet inleveren, als je weet dat de werkgeversbijdragen voor onze sociale zekerheid met 8% dalen en zij hiervoor geen enkele bijkomende job moeten creëren! Mooie taks shift he, die de regering tijdens de zomer snel in alle stilte heeft beslist!?! Nog een natte droom is om de barema’s af te schaffen, op dit moment waarschijnlijk de enige wettelijke loonsverhoging die je nog kan krijgen. Loon naar werken zeggen ze. Mooie leuze, maar wie gaat bepalen of je een verhoging verdient, denk je?

Heb jij een groepsverzekering op het werk? Weet dan dat de regering de leeftijd waarop je die gespaarde som kan opnemen wil verhogen en bovendien de gegarandeerde interest wil afschaffen. Maar ooit heb jij die groepsverzekering gekregen als een vorm van loon natuurlijk. De regering wil de wet die dit regelt afschaffen en een minder gunstige wet maken. Dit noemen wij contractbreuk!

De lijst met maatregelen is eindeloos, alles bij elkaar veel te lang om in een mail te zetten. We zwijgen dan nog over alle andere verhoogde facturen: zorgverzekering maal 2, verhoogde accijnzen op diesel, alcohol, frisdranken, geen index op kinderbijslag, duurder water, verhoogd inschrijvingsgeld (+270 euro per kind voor wie hogeschoolstudenten heeft), duurder openbaar vervoer, verkleinde openbare omroep enz...

En het strafste van al is dat de regering er dan nog in slaagt om de neuzen van de mensen te richten naar de vluchtelingen, dat zij een bedreiging zijn voor onze welvaart en sociale zekerheid! En de media doet daar gretig aan mee. De grote vermogens worden gespaard, bedrijven betalen nog minder belastingen. Deze regering is geen regering voor werknemers, maar voor de rijken. Zij is de échte bedreiging van onze welvaart!

Ben jij ook gedegouteerd door het bovenstaande?

Laat het dan zien en kom met ons mee naar Brussel op 7 oktober!