woensdag 30 november 2016

Wij gaan voor KOOPKRACHT, JOBS en EINDELOOPBAAN. Jij ook?

Om de twee jaar onderhandelen vakbonden en werkgevers een akkoord over de loon- en arbeidsvoorwaarden. Zo een akkoord wordt een IPA (interprofessioneel akkoord) genoemd.

Voor 2017 en 2018 zijn de gesprekken juist gestart. Na alle besparingen op de kap van de werknemers, wil het ABVV een akkoord met inhoud.

Dat betekent dat we gaan voor koopkracht, jobs en goede eindeloopbaanregelingen.

Naar een akkoord met inhoud!

Onze prioriteiten:

• Koopkracht
Na alle besparingen, extra belastingen, de indexsprong, ... willen we de zekerheid dat we kunnen onderhandelen over extra centen voor werknemers.
De regering wil door een nieuwe wetgeving beletten dat we looneisen kunnen stellen.
Voor ons kunnen werkgevers zich hier niet achter verschuilen.
Na alle inleveringen de afgelopen 2 jaar moeten echte onderhandelingen mogelijk zijn.

• Jobs
Ondanks alle hoera berichten zijn er nog heel veel jobs nodig.
Volwaardige jobs die een fatsoenlijk en zeker inkomen geven.
Volwaardige jobs die werknemers ook kunnen volhouden.
Die jobs kunnen er pas komen als werkgevers investeren, ze kunnen de middelen die ze cadeau kregen van de regering hiervoor gebruiken.
Die jobs kunnen er pas komen als we de arbeid op een slimme manier herverdelen, o.a. door gerichte formules van arbeidsduurvermindering.

• Eindeloopbaan
Werken tot 67 zoals de regering wil, is in heel veel gevallen niet haalbaar.
Ook werkgevers weten dit.
Formules om vroeger dan 67 te stoppen moeten dus worden verlengd.
Zwaar belastende arbeid moet meegerekend worden om vroeger te kunnen stoppen.

Voor ons kan er pas een goed akkoord zijn als we vooruitgang boeken op deze 3 punten.
Maar er zijn natuurlijk nog andere belangrijke dossiers waar we voor gaan:
• stoppen van de flexibiliteit,
• wegwerken van verschillen tussen mannen en vrouwen,
• uitbouwen van vorming voor werknemers.

dinsdag 22 november 2016

Afbouw gelijkgestelde periodes: Wat zijn de gevolgen voor je pensioen?

In het kort:
Nog minder pensioen!
Afbouw van gelijkgestelde periodes


Wat is een gelijkgestelde periode?
Bijna alle dagen die je niet werkt (door ziekte, onvrijwillige werkloosheid, brugpensioen, tijdkrediet) worden voor de berekening van je pensioen gelijkgesteld met gewerkte dagen. Deze gelijkstelling beschermt tegen armoede op het ogenblik dat je met pensioen gaat.

Wat is de minister van pensioenen van plan?
Hij wil het aantal gelijkgestelde dagen bij een periode van werkloosheid of brugpensioen beperken tot 1 jaar op de volledige loopbaan. Voor de rest van de dagen wil hij een fictief minimumloon nemen voor de berekening van het pensioen.

Gevolg: minder pensioen
Voor iemand met een gemiddeld loon die op 60-jarige leeftijd op SWT gaat, is dit 78 euro pensioen minder per maand! En onze wettelijke pensioenen zijn al bij de laagste van Europa.

MAATREGEL?

Wie over zijn volledige loopbaan meer dan 312 dagen (1 jaar) werkloosheid en/of SWT (brug- pensioen) heeft, zal een lager pensioen ontvangen.

Zodra je in je loopbaan 312 dagen in een van de genoemde periodes zit, zal je pensioen vanaf de 313e dag berekend worden op een forfait van 1.948 euro bruto per maand en niet langer op je laatst verdiende loon.

OVER WIE EN WELKE GELIJKGESTELDE PERIODES GAAT HET?

SWT (brugpensioen)

Alle huidige en toekomstige SWT-ers behalve deze door herstructurering of onderneming in moeilijk- heden of wie in een SWT-regeling zwaar beroep zit.

Werkloosheid

-Alle dagen werkloosheid zonder uitzondering (dus ook economische werkloosheid).

-Werknemers met bijzondere en precaire contracten voor de dagen tussen die contracten, of werknemers die als PWA werken, of deeltijdse arbeid verrichten met behoud van rechten.

-Voor onze jongeren: dagen opleiding via VDAB of Actiris (inclusief IBO, tijdelijke werker- varing, …). Ook alle lange opleidingen/stages/… in het kader van een vrijstelling van beschikbaarheid arbeidsmarkt én de dagen waarop je een inschakelingsuitkering ontvangt.

-Vrouwen worden door deze maatregel extra getroffen want: deeltijdse arbeid met behoud van rechten (dat zijn vooral vrouwen - schoonmaak, handel, …), de dagen van opvanguitkering voor onthaalouders, werkloosheid tijdens de zomervakantie voor tijdelijke leerkrachten die geen volledig schooljaar aan de slag konden, zijn ook geviseerd. Door de kortere gemiddelde loopbaan van vrouwen dreigt de impact voor hen echter groter te zijn: ze hebben gemiddeld een lagere pensioen, waardoor de beperking van de gelijkstelling een grotere schade toebrengt.

Hoeveel pensioen verlies je?

Dat is afhankelijk van je brutoloon. Hoe hoger je vroeger brutoloon, hoe groter het verlies, maar dat kan oplopen tot zo’n 80 euro minder pensioen per maand.

Voor iemand met 5 jaar werkloosheid of SWT wordt dat dus telkens maal vier. Voor iemand met 3.300 euro brutoloon betekent dit een verlies van meer dan 1.000 € pensioen/jaar of 88 €/maand.

Forfaitaire vergoeding Doorwerken Feestdag & Premie Kerstmis 2016 voor 5 pl & 2 pl E&M.

De premie kan je HIER raadplegen, of aanklikken in de rechter kolom - rubriek:loon/premie.

Kort syndicaal verslag van 21 november 2016.

Het kort verslag van de syndicale vergadering van 21 november 2016 is te lezen in volgende nota.

Klik HIER, of raadpleeg het in de rechter kolom - rubriek: syndicaal

Paswoord vereist.

Eindejaarspremie 2016.

De eindejaarspremie zal dit jaar gestort worden op 16 december 2016.

De premie kan je HIER raadplegen, of aanklikken in de rechter kolom - rubriek:loon/premie.

donderdag 17 november 2016

Loononderhandelingen aan banden gelegd.

In 1996 is er een wet op het concurrentievermogen ingevoerd. Deze wet wordt nu aangepast en strenger gemaakt, zodat er in de praktijk geen ruimte om te onderhandelen over zal blijven.

Wat staat in de oorspronkelijke wet van 1996?
• Om de twee jaar wordt in het najaar nagegaan welke de verwachte loonstijgingen zijn in onze 3 buurlanden voor de volgende 2 jaar (bijvoorbeeld 6%).
• Er word een schatting gemaakt van de inflatie in België over de volgende 2 jaar, en de hoogte van de indexaanpassingen (bijvoorbeeld 4,5%).
• Het verschil tussen beide percentage vormt de loonnorm, die een leidraad vormt voor de onderhandelingen (bijvoorbeeld: 6% - 4,5% = 1,5%).
Volgens de regering blijft de loonhandicap te groot en dus wil men de wet strenger maken.

De aanpassingen aan de wet:

*De loonnorm wordt altijd bindend
Lange tijd was de loonnorm indicatief. Dit wil zeggen dat hij richting gaf aan de onderhandelaars, maar dat men niet verplicht was zich aan dit percentage te houden. Later werd de loonnorm meer en meer een maximum, en probeerde men de marge voor onderhandelen te beperken tot de loonnorm. De nieuwe afgeslankte loonnorm wordt een absoluut maximum, bij wet vastgelegd.

*Andere berekening loonhandicap
In de oude wet hield men rekening met de RSZ bijdrageverminderingen voor werkgevers om de vergelijking te maken met de buurlanden. Men hield nooit rekening met andere loonkostenverlaging, inzake bv. bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid (+- 6miljard).
Nu zullen ook nieuwe loonkostenverlagingen ( zoals bv. de recente taks-shift : 4miljard ) niet meer worden meegerekend om de loonnorm te bepalen. De loonkost voor werkgevers daalt wel, maar daar mogen werknemers niets van krijgen.

*Komende jaren geen marge
De vroegere loonnorm was het verschil tussen de verwachte loonstijgingen in de buurlanden, en de verwachte indexering in België.
Vanaf nu zal men de verwachte loonstijgingen in de buurlanden minimaal inschatten en de indexering bij ons maximaal inschatten.
Volgens de regering blijft er een loonhandicap (opgebouwd sinds ’96 ) van 1% die men van de loonnorm moet aftrekken.
Daarnaast voorziet de regering nog een veiligheidsmarge, die 1/4de bedraagt van de marge die nog overblijft, met een minimum van 0,5%

*Alles wordt meegerekend
Wat valt allemaal onder de loonnorm? De lonen zelf, uiteraard. Maar in het verleden kon men daarbuiten wel blijven onderhandelen over een aanvullend pensioen, een cao 90, of maatregelen in het kader van de gelijkstelling van arbeiders en bedienden. In de toekomst zal dit niet meer kunnen. Dan wordt alles meegerekend.

*Zelfs geen garantie op index en baremieke verhogingen
Net zoals in de oude wet wordt niet geraakt aan de index en de baremieke vergoedingen. MAAR wanneer de regering oordeelt dat de loonhandicap niet wordt weggewerkt, kan ze extra maatregelen nemen om de resterende handicap weg te werken.
Lees : dan kan ze de index en de baremieke vergoedingen toch in vraag stellen.

*Sancties
De naleving van de wet zal effectief worden gecontroleerd (in de oude wet bleef dit dode letter). Er komt een geldboete voor de werkgevers die de loonnorm niet respecteren. De maximale boete bedraagt 30.000 euro per werknemer, met een maximum van 100 werknemers.

Conclusie: Door de aanpassingen aan de wet van 96 zullen we de komende jaren geen loonsverhogingen kunnen onderhandelen.

woensdag 16 november 2016

Kort verslag OR van 16 november 2016.

Het kort verslag van de ondernemingsraad van vandaag is te lezen in volgende nota.
Klik HIER.

Paswoord vereist.

woensdag 19 oktober 2016

Kort verslag OR van 19 oktober 2016.

Het kort verslag van de ondernemingsraad van vandaag is te lezen in volgende nota.
Klik HIER.

Paswoord vereist.

Alle werkroosters 2017.

5-PLOEGEN: klik HIER

DAGONDERHOUD: klik HIER

DAG BEVOORRADINGSMAGAZIJN: klik HIER

DAG EN 2-PLOEGEN: klik HIER

3-PLOEGEN DRAAIERS/SLIJPERS: klik HIER

2-PLOEGEN SUPPLY CHAIN: klik HIER

2-PLOEGEN EC: klik HIER

2-PLOEGEN DIP: klik HIER

PORTIERS/BEWAKING: klik HIER

Deze roosters kan je ook raadplegen in de rechter kolom onder rubriek: 'Info'

dinsdag 18 oktober 2016

Kort verslag SV 17 oktober 2016.

Het kort verslag van de syndicale vergadering van 17 oktober 2016 is te lezen in volgende nota.

Klik HIER, of raadpleeg het in de rechter kolom - rubriek: syndicaal

Paswoord vereist.

zondag 16 oktober 2016

Decoratie 2016 - premie.

Nijverheidseretekens:
Heeft plaats op 20 oktober 2016.

S.E.-pin:
Heeft plaats op 24 november 2016.

De financiële premie vind je HIER
of in de rechter kolom onder 'Loon/Premie'
Deze premie is NETTO !

De gedecoreerde arbeider heeft recht op één dag voor het decoratiefeest, t.t.z. de nacht vóór het decoratiefeest, de dag zelf of de eerstvolgende werkdag volgend op het decoratiefeest.
Deze dag kan in YESS aangevraagd worden met 'klein verlet' én met vermelding 'decoratie'.

De ABVV-militanten feliciteren iedereen (die hiervoor in aanmerking komt) met zijn decoratie.

vrijdag 7 oktober 2016

Beste Charles en co., wij zijn het misprijzen van deze regering kotsbeu!

70 werknemers vragen de regering-Michel in een open brief om het roer om te gooien. Want 2 jaar Michel, dat is geen reden om te feesten.
In de brief laten we werknemers aan het woord die het onevenwichtig en asociaal beleid van de regering beu zijn. De brief is deel van de acties die we voeren op 7 oktober, de tweede verjaardag van de regering-Michel.
Je kan de brief hieronder lezen en ook op de website van De Morgen


Beste Marie-Christine, Maggie, Sophie en Elke
Beste Charles, Kris, Jan, Alexander, Didier, Koen, Daniel, Johan, Willy, Steven, François, Pieter, Theo en Philippe,
 
Geachte dames en heren ministers en staatssecretarissen,
 
Sinds twee jaar heeft u het op de werknemers gemunt. U had ons “jobs, jobs, jobs” beloofd. U had een grote hervorming beloofd die de inkomsten uit werk minder zou belasten en de belastingen beter zou spreiden. U zei dat u werk “werkbaar” wou maken.
 
Halverwege uw ambtstermijn is de balans vreselijk ontgoochelend. De ondernemingen ontslaan hun personeel om de winsten van de aandeelhouders nog meer de hoogte in te drijven, niettegenstaande de verminderingen van werkgeversbijdragen die u zo vriendelijk was hen toe te kennen. De taxshift laat grote vermogens en vastgoed ongemoeid. U pakt de fiscale fraude niet aan. In plaats van werk “werkbaar” te maken voor de werknemers, maakt u het “wendbaar” voor de werkgevers.
 
Dames en heren ministers, van begin af aan was het voor u duidelijk achter wie u zich zou scharen: achter hen die al veel hebben. U heeft besloten de werknemers, de jongeren, de werkzoekenden, de gepensioneerden, de vrouwen en de zieken de rekening te laten betalen van een bezuinigingsbeleid dat nergens heen leidt.
 
Pensioenen en eindeloopbaan
Niemand had het u gevraagd, maar toch hebt u de pensioenleeftijd opgetrokken tot 67 jaar. Tegelijk heeft u toegang tot tijdskrediet eindeloopbaan en brugpensioen moeilijker gemaakt. Vandaag, nadat u een lijst van criteria had goedgekeurd voor het bepalen van zware beroepen, heeft u van alles aan te merken op werknemers die, volledig op door hun werk, in aanmerking komen voor een vervroegde uitstap. De levensverwachting is misschien wel gestegen, maar langer blijven werken onder de huidige voorwaarden is gewoon onmogelijk. Uw plannen om de arbeidsduur van 38 uur per week nog te verhogen, zullen ook geen zoden aan de dijk brengen. Bovendien wilt u dat we de wettelijke pensioenen bijpassen met aanvullende pensioenen en dat we onze eventuele loonsverhogingen inruilen voor een privépensioen.
 
Koopkracht
U heeft ervoor gekozen onze koopkracht te verlagen. U heeft uitgebreid gecommuniceerd rond de verlaging van de bedrijfsvoorheffing, maar dat geld heeft u dan met de andere hand weer afgenomen. U heeft de BTW op elektriciteit verhoogd tot 21% en naast een indexsprong van 2% ook een loonmarge van bijna nul opgelegd. Zelfs vandaag nog wilt u uw blind bezuinigingsbeleid voortzetten door de loonmarge nog meer te beperken. U heeft de toegang tot inschakelingsuitkeringen voor jongeren nog meer beperkt. U neemt zich voor de ziekte-uitkeringen terug te schroeven. U tast de kwaliteit van onze openbare diensten aan, terwijl die voor ons onontbeerlijk zijn.
 
Nee, beste regering, beste dames en heren ministers, zo kan het niet verder. U beweerde sociaal overleg te plegen, maar u heeft dat overleg tot niets gereduceerd. De werkgevers krijgen alles wat ze verlangen, zelfs dat wat ze niet durven vragen. De werknemers en mensen die van een uitkering moeten leven, zijn het misprijzen van de regering kotsbeu.
 
Reken maar niet op ons om de ontbrekende 4,2 miljard te vinden. We hebben er de middelen niet meer voor.
 
Wij vragen dat u van beleid zou veranderen. Snel.

M.v.g.,
Diana Hellebaut, Delhaize Antwerpen; Willy Van Esch, UZ Brussel; Pieter Bouchery, Mobistar - Orange; Marleen Devleesschauwer, ArcelorMittal Gent; Stephan De Paepe en Joël De Roeck, Stora Enso; Ivo Janssen, BASF; Jan Bossuyt, Unilin; Marc Van Buyten en Stefan De Hauwere, VPK Ouderghem; Paul Van Lierde, VPK Erembodegem; Harry Lauwereins, Haven van Antwerpen; Roger Collin, Swissport; Ken Sakrak, H. Essers; Vera Rosseau, RVA Antwerpen; Paul Meulemans, Agentschap Natuur en Bos; Ilse Timmermans, Departement Landbouw en Visserij; Nik Van Extergem, BSGO De Schakel Hoboken; Doris Questier, Carrefour; Jeroen Hoeckman, On-Semi; Jan Thienpont, De Coster Colruyt; Stijn Van de Velde, Lotus Bakeries; Johan De Spiegeleer, Jan De Nul; Rudy Melis, Seris Security; Ivan Vercauteren, Lambrecht banden; Eric Claes, Mondelez Belgium; Dieter Blanchart, Promatic-B; Kris Huybrecht, Syntigo; Mario Lardinois, AB Inbev; Alex Claes, Werkplaats voor Minder-Validen; John Thijs, Belgian Shell; Edith Lohmann, G4S; Alex Vancauwenbergh, AB InBev Leuven; Alex Munters, Autogarden nv; Daniël Moeraert, Eastman Noord; Danny Adams, Solidus; David Huysmans, Colruyt Group Services; Pieter Deprins, Stad Vilvoorde; Elke Surinx, Hereaus Electro Nite; Erik Evens, RealDolmen; Gert Bonkowski, DHL; Jan Dewerte, N.V. Drukkerij Schaubroek; Jan Lambrechts, OCMW Kampenhout; Jan Van Oosterwyck, Realdolmen; Jan Seghers, Amab; Jan Govaert, Imperialisme Meat Product's div Cornby; Johan Mannaerts, KU Leuven; Johan Melotte, Infrax Limburg; Koen Catry, Arlanxeo Belgium nv; Koen Willems, Infrax; Kris Engelen, Tessenderlo Chemie; Kris Peeters, IKEA; Christiaan Lobbinger, begeleidingscentrum Ter Heide; Marleentje Verschooten, UPS; Philippe Vandevelde, Asco Industries; Philippe Corneillie, Milcebel; Piet Mareels, Realdolmen NV; Kris Rogiers, Formipac Zele; Filip De Sutter, ING; Francis Schouppe, Makro; Sophie Baillieux, De Groene Verte; Sophie Peirsman, Volvo car; Theo Van Brussel, Autogrill Belux; Theo Van Vlierden, Theo Sharp; Jan Vanhaute, Pfizer manufacturing; Walter Vermeir, In2com; Jan Janssens, Engie GBS; Didier Vangestel, IRIS nv; Sven Reggers, In2com; Johan Van de Velde, OCMW Leuven.
 

dinsdag 27 september 2016

Twee jaar afbraak. Wanneer bouwen we terug op?


De verjaardag van de regering Michel laat een wrange nasmaak na bij de burgers, bij de werknemers en de werklozen. In die 2 jaar hebben ze er geen gras over laten groeien.

Ze breken alles af wat ze kunnen: de sociale zekerheid, de pensioenen, de openbare diensten, de index, syndicale vrijheden, enzovoort. Niemand blijft gespaard van hun afbraakpolitiek. Behalve de grote fortuinen en multinationals : zij krijgen cadeau na cadeau. Diezelfde multinationals die zonder verpinken fabrieken sluiten, delokaliseren en hun werknemers verweesd achterlaten.

Nee, wij vieren niet mee vandaag. Want de regering is nog lang niet van plan te stoppen met haar afbraakwerken. Hun volgende werf: het Plan Peeters. Een plan met overdreven flexibiliteit, zonder overleg met de vakbonden, waar de werknemers opnieuw het slachtoffer van dreigen te zijn.

Anders en beter, het kan ! Dat herhalen we al maanden, maar ze willen niet luisteren. We hebben alternatieven. Alternatieven die zorgen dat mensen in armoede uit de miserie geraken. Alternatieven die zorgen voor een toekomst voor iedereen, niet alleen voor de rijken. Maar de regering blijft al twee jaar potdoof. Al twee jaar worden we genegeerd, wordt JIJ genegeerd.

Maar we geven niet op. Ze willen niet luisteren? Dan roepen we gewoon luider. En daar beginnen we mee op 29 september.

woensdag 21 september 2016

Kort verslag van OR van 21 september 2016.

Het kort verslag van de ondernemingsraad van vandaag is te lezen in volgende nota.
Klik HIER.

Paswoord vereist.

dinsdag 20 september 2016

Kort syndicaal verslag van 19 september 2016.

Het kort verslag van de syndicale vergadering van 19 september 2016 is te lezen in volgende nota.

Klik HIER, of raadpleeg het in de rechter kolom - rubriek: syndicaal

Paswoord vereist.